Art. 2. - Rumunia-Polska. Układ dodatkowy do konwencji dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej. Bukareszt.1931.05.02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.71.680

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1934 r.
Artykuł  2.

Układ niniejszy będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Warszawie w czasie jak najkrótszym.

Pozostanie on w mocy tak długo, jak konwencja wymieniona wyżej i będzie podlegał pod względem wejścia w życie, rewizji i przedłużenia tym samym warunkom, które są określone w ustępie 2 artykułu 19 wspomnianej konwencji.

Sporządzono w Bukareszcie w dwóch egzemplarzach dnia 2 maja 1931 r.

Na dowód czego Pełnomocnicy podpisali umowę niniejszą i wycisnęli na niej swe pieczecie.

J. Szembek

D. J. Ghika

Zaznajomiwszy się z powyższym układem dodatkowym, uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 4 września 1931 r.