Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.34.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2004 r.

PROGRAM REALIZACJI UMOWY
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003-2006,
podpisany w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Rumunii, zwane dalej "Stronami",

zgodnie z artykułem 24 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.,

uzgodniły, co następuje:

I.

Nauka i szkolnictwo

Artykuł  1

Polska Akademia Nauk i Akademia Rumuńska będą kontynuowały bezpośrednią współpracę na podstawie zawartych porozumień i protokołów. Główną formą tej współpracy będą wspólne projekty badawcze podejmowane przez placówki naukowe i centra badawcze oraz organizowanie dwustronnych i wielostronnych konferencji naukowych.

Artykuł  2
1. Strony będą popierały bezpośrednią współpracę polskich i rumuńskich szkół wyższych w zakresie:
1) wspólnych badań naukowych;
2) wymiany studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i kadry akademickiej;
3) zapraszania profesorów na wykłady;
4) organizowania praktyk zawodowych;
5) organizowania konferencji naukowych, sympozjów i seminariów.
2. Szczegóły współpracy, o której mowa w ustępie 1, zostaną określone w porozumieniach bezpośrednich między zainteresowanymi szkołami wyższymi.
Artykuł  3

Strony będą realizowały wymianę studentów w limicie rocznym do 20 miesięcy łącznie.

Artykuł  4

W ramach współpracy w zakresie doskonalenia pracowników naukowo-dydaktycznych Strony każdego roku będą kierowały swoich obywateli na staże naukowe (specjalistyczne), na okres przynajmniej jednego miesiąca, w limicie rocznym do 10 miesięcy.

Artykuł  5

Strony będą popierały naukę języka i literatury drugiej Strony w swoich szkołach wyższych.

1. Strony będą udzielały pomocy w kierowaniu, w celu zatrudnienia, pracowników dydaktycznych, specjalistów w zakresie:
1) języka polskiego i literatury na:
a) Uniwersytecie w Bukareszcie,
b) Uniwersytecie Alexandru Ioan Cuza w Jassach,
c) Uniwersytecie Babe°-Bolyai w Cluj-Napoca;
2) języka rumuńskiego i literatury na:
a) Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
b) Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. Strona rumuńska rozważy możliwość utworzenia pełnych studiów polonistycznych na Uniwersytecie Alexandru Ioan Cuza w Jassach.
3. Wniosek o skierowanie pracownika dydaktycznego z drugiego kraju w ramach niniejszego programu szkoła wyższa przekazuje za pośrednictwem swojego ministerstwa.
4. Pracownicy dydaktyczni będą kierowani maksymalnie na okres do 3 lat. Strony corocznie potwierdzać będą ich zatrudnienie przez zainteresowane szkoły wyższe.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron, okres ten może być przedłużony do 4 lat.

5. Strony zapewniają pracownikom dydaktycznym w miarę swoich możliwości finansowych literaturę specjalistyczną oraz inne materiały potrzebne do nauczania.
6. Pracownicy dydaktyczni zobowiązani są do przestrzegania wymiaru godzin dydaktycznych, planów pracy oraz czasu pracy obowiązujących w przyjmującej szkole wyższej.
Artykuł  6

Każda ze Stron będzie przyjmowała studentów filologii polskiej i filologii rumuńskiej, a także pracowników dydaktycznych, specjalistów w zakresie języka polskiego i języka rumuńskiego z drugiego kraju na letnie kursy języka, kultury i literatury.

Strona polska przyjmie corocznie 10 osób z Rumunii na letnie kursy języka, kultury i literatury polskiej.

Strona rumuńska przyjmie corocznie 10 osób z Polski na letnie kursy języka, kultury i literatury rumuńskiej.

Artykuł  7

Strony będą popierały reaktywowanie działalności Polsko-Rumuńskiej Komisji Mieszanej w celu obiektywnego przedstawiania historii i geografii w podręcznikach.

W pierwszej kolejności zostanie dokonana wymiana podręczników dla ich zrecenzowania.

Sesje Komisji będą odbywać się raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Rumunii.

Artykuł  8
1. Potwierdzając prawo zamieszkałych w Polsce obywateli polskich pochodzenia rumuńskiego oraz zamieszkałych w Rumunii obywateli rumuńskich pochodzenia polskiego do swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania swojej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej bądź religijnej, jak również do zachowania i rozwijania kultury we wszystkich jej aspektach, zgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi oraz własnym ustawodawstwem wewnętrznym, Strony zapewnią możliwość:
1) nauczania języka polskiego (albo w języku wykładowym polskim) w Rumunii, w ramach państwowego systemu oświatowego, w szkołach i placówkach oświatowych, w których obywatele rumuńscy pochodzenia polskiego pobierają naukę, oraz nauczania języka rumuńskiego (albo w języku wykładowym rumuńskim) w Polsce, w ramach systemu oświaty publicznej, w szkołach i placówkach oświatowych, w których obywatele polscy pochodzenia rumuńskiego pobierają naukę;
2) nauczania historii i kultury polskiej w szkołach i placówkach oświatowych w Rumunii oraz kultury i historii rumuńskiej w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, w których obywatele wymienieni w punkcie 1 pobierają naukę;
3) wzajemnego zatrudniania w szkołach, o których mowa w niniejszym programie, nauczycieli polskich w Rumunii i rumuńskich w Polsce, na życzenie Strony przyjmującej;
4) dostępu do publicznych środków masowego przekazu.
2. Strona polska przyjmie co roku na swój koszt, w miarę możliwości i według corocznie określonego limitu miejsc, młodzież pochodzenia polskiego z Rumunii na różne formy kształcenia w publicznych i państwowych szkołach wszystkich szczebli.
Artykuł  9

Strony będą kontynuowały prace i dążyły do podpisania dwustronnej umowy w sprawie wzajemnego uznawania dokumentów ukończenia szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyplomów szkół wyższych oraz tytułów i stopni naukowych.

Artykuł  10

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę pomiędzy instytucjami oświatowymi obu krajów. Współpraca będzie odbywać się na podstawie bezpośrednich porozumień między zainteresowanymi instytucjami i może obejmować wymianę uczniów na zasadzie wzajemności.

II.

Kultura i sztuka

Artykuł  11

Strony będą stwarzały warunki dla bezpośredniej współpracy między zainteresowanymi instytucjami, stowarzyszeniami kulturalnymi, związkami twórców oraz innymi organizacjami działającymi w sferze kultury.

Ministerstwo Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury i Wyznań Rumunii będą popierały wzajemne zapraszanie artystów, ludzi kultury i specjalistów z dziedziny sztuki z kraju drugiej Strony do odbywania wizyt studyjnych oraz udziału w spotkaniach organizowanych w krajach obu Stron.

Artykuł  12

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę uczelni artystycznych, w tym:

1) wymianę pedagogów i studentów uczelni artystycznych;
2) udział przedstawicieli szkół i uczelni artystycznych w konferencjach, kolokwiach, sesjach i kursach dotyczących kształcenia artystycznego i teorii sztuki organizowanych przez drugą Stronę;
3) wymianę informacji o imprezach artystycznych (kursy, konkursy, festiwale).

Warunki współpracy uzgadniane będą bezpośrednio przez zainteresowane instytucje.

Artykuł  13

Strony będą popierały współpracę między wydawnictwami oraz redakcjami czasopism kulturalnych w celu wzajemnego upowszechniania beletrystyki i literatury specjalistycznej drugiego kraju.

Artykuł  14

Strony będą popierały wzajemny udział wydawnictw obu krajów w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie i w Bukareszcie, zgodnie z regulaminami organizowanych imprez.

Artykuł  15

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między Bibliotekami Narodowymi Polski i Rumunii w zakresie wymiany materiałów i wypożyczeń zbiorów bibliotecznych.

Wymiana pracowników obu bibliotek dla zapoznania się ze zbiorami będzie przedmiotem bezpośrednich porozumień między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł  16

Strony będą popierały bezpośrednie kontakty między teatrami muzycznymi, zespołami oraz orkiestrami obu krajów, mające na celu wzajemne upowszechnienie dorobku muzycznego.

W tym celu Strony będą ułatwiały współpracę między osobami i jednostkami organizującymi wymianę kulturalną w krajach obu Stron.

Artykuł  17

Ministerstwo Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury i Wyznań Rumunii będą zapraszały, na zasadzie wzajemności, uczestników i obserwatorów na międzynarodowe festiwale i konkursy organizowane w obu krajach, w tym głównie:

1) w Polsce na:
a) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" w Warszawie,
b) Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki w Warszawie,
c) Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans" - Muzyka i Sztuki Piękne we Wrocławiu;
2) w Rumunii na:
a) Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Dinu Lipattiego,
b) Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. George Enescu,
c) Międzynarodowy Tydzień Muzyki Nowej.
Artykuł  18

Strony będą popierały bezpośrednie kontakty między teatrami dramatycznymi i lalkowymi krajów obu Stron, szczególnie w zakresie włączenia do repertuarów utworów drugiego kraju.

Artykuł  19

Strony rozważą możliwość przyjęcia, na zasadach wzajemności, reżysera teatralnego dla wystawienia sztuki polskiej w Rumunii oraz sztuki rumuńskiej w Polsce.

Artykuł  20

Strony będą popierały wzajemny udział zespołów teatralnych w międzynarodowych festiwalach organizowanych w kraju drugiej Strony.

Artykuł  21

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między zainteresowanymi instytucjami (galeriami, muzeami i centrami sztuki), związkami i stowarzyszeniami twórców oraz innymi organizacjami w krajach obu Stron, działającymi w zakresie sztuk plastycznych.

Współpraca będzie obejmowała w szczególności wymianę wystaw, wzajemny udział artystów, krytyków sztuki i muzealników w wystawach oraz plenerach twórczych i sympozjach.

Artykuł  22

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków w obu krajach, w szczególności między Departamentem Ochrony Zabytków i Departamentem Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Generalnym Narodowego Dziedzictwa Kulturalnego Ministerstwa Kultury i Wyznań Rumunii.

Artykuł  23

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej przez wzajemny udział zespołów, obserwatorów i członków jury w prezentacjach organizowanych w drugim kraju, zgodnie z regulaminami tych imprez.

Artykuł  24
1. Strony zaproszą na zasadach wzajemności zespoły folklorystyczne na Międzynarodowe Festiwale Folkloru organizowane w obu krajach.
2. Strony wymienią ekspertów z różnych dziedzin kultury ludowej.
Artykuł  25

Strony będą popierały współpracę instytucji zajmujących się kształceniem dorosłych.

Artykuł  26

Strony będą popierały wymianę informacji w zakresie prawa i praktyki ochrony dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania nielegalnego wywozu dzieł sztuki.

Strony podejmą działania na rzecz identyfikacji, ewidencji i opracowania naukowego dóbr kultury polskiej znajdujących się na terenie Rumunii oraz dóbr kultury rumuńskiej znajdujących się w Polsce.

Artykuł  27

Strony będą popierały wymianę informacji dotyczących ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, przysługujących obywatelom i instytucjom w ich krajach.

Artykuł  28
1. Strony będą popierały bezpośrednią współpracę instytucji, organizacji i producentów obu krajów w zakresie produkcji filmów i świadczenia usług filmowych oraz wzajemną wymianę filmów na zasadach handlowych i niekomercyjnych.
2. Strony będą popierały udział w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w obu krajach, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
3. W czasie obowiązywania niniejszego programu obie Strony będą sprzyjały organizowaniu przeglądów filmowych, na zasadzie wzajemności.
4. Strony będą popierały bezpośrednią współpracę archiwów filmowych i stowarzyszeń obu krajów.

III.

Inne dziedziny współpracy

Artykuł  29

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych prowadzoną na podstawie bezpośredniego porozumienia między ministerstwami zdrowia obu krajów.

Artykuł  30
1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Polsce i Narodowe Archiwum Rumunii będą kontynuowały bezpośrednią współpracę zgodnie z "Porozumieniem o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rumunii", podpisanym w Warszawie dnia 19 października 1995 r.
2. Współpraca będzie polegała w szczególności na: bezdewizowej wymianie archiwistów (do 30 dni rocznie); wymianie reprodukcji dokumentów archiwalnych; wydawaniu wspólnych publikacji i organizowaniu wystaw dokumentów z historii stosunków polsko-rumuńskich.
3. Szczegółowy program realizacji współpracy zostanie uzgodniony w technicznym protokole do wyżej wspomnianego "Porozumienia o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rumunii".
Artykuł  31

Strony będą popierały kontakty między instytucjami działającymi na rzecz młodzieży oraz organizacjami młodzieżowymi obu krajów w celu aktywizacji współpracy oraz wymiany grup młodzieży między Polską i Rumunią.

Artykuł  32

Strony będą popierały współpracę między organizacjami kultury fizycznej i sportu oraz sprzyjały wszelkim inicjatywom służącym dalszemu jej rozwojowi. Dla zrealizowania celów niniejszego programu zainteresowane ministerstwa i instytucje obu Stron będą zawierały porozumienia o bezpośredniej współpracy, określające zakres, formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Artykuł  33

Strony będą popierały współpracę między Telewizją Polską S.A. a Telewizją Rumuńską S.A. (Societatea Română de Televiziune) prowadzoną w ramach dwustronnej Umowy o współpracy w dziedzinie telewizji, zawartej w Bukareszcie dnia 14 czerwca 2000 r.

Artykuł  34

Strony będą popierały współpracę między Polskim Radiem S.A. a Rumuńskim Radiem S.A. (Societatea Română de Radiodifuziune) prowadzoną w ramach Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Polskim Radiem S.A. a Societatea Română de Radiodifuziune w Bukareszcie dnia 8 sierpnia 1996 r.

Artykuł  35

Strony będą popierały współpracę Polskiej Agencji Prasowej i Rumuńskiej Agencji Prasowej Rompres w dziedzinie wymiany informacji i bezpośrednich kontaktów między dziennikarzami.

Artykuł  36

Strony będą popierały współpracę między stowarzyszeniami dziennikarzy obu krajów.

Artykuł  37

Strony będą popierały współpracę między Stowarzyszeniem Architektów Polskich a Stowarzyszeniem Architektów Rumunii na podstawie bezpośrednich uzgodnień.

Strony będą ułatwiały działania obu stowarzyszeń na forum Rady Architektów Europy Środkowo-Wschodniej (ACCEE).

Artykuł  38

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między Polskim Komitetem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) i Narodową Komisją Rumunii do spraw UNESCO, prowadzoną zarówno w ramach przedsięwzięć dwustronnych, jak i wielostronnych.

Artykuł  39

Strony będą popierały współpracę w ramach programów edukacyjnych i kulturalnych podejmowanych przez Radę Europy i Unię Europejską.

IV.

Postanowienia organizacyjne i finansowe

A.

Wymiana osób

Artykuł  40

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży osób do miejsca przeznaczenia i z powrotem.

Artykuł  41

Strona przyjmująca zapewni bezpłatne zakwaterowanie oraz pokryje koszty wyżywienia osób przybywających na okres do 1 miesiąca, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.

Artykuł  42

Strona przyjmująca pokryje koszty przejazdu (w obie strony) na swoim terytorium w celu przeprowadzenia badań naukowych, wynikających z uzgodnionego wcześniej planu badań naukowych.

Artykuł  43

Strona przyjmująca nie wypłaca honorarium za wygłoszone wykłady uzgodnione wcześniej w programie pobytu osobom, którym pokrywa koszty pobytu.

Artykuł  44

Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej niniejszym programem będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego.

Artykuł  45
1. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 3 i artykule 4 niniejszego programu Strona przyjmująca zapewni:
1) bezpłatną naukę i realizację programu stażowego w państwowych szkołach wyższych;
2) odpłatne zakwaterowanie w domach studenckich i asystenckich, na warunkach przewidzianych dla obywateli Strony przyjmującej;
3) odpłatne korzystanie, w miarę możliwości, ze stołówki szkoły wyższej.
2. Strona wysyłająca zapewnia stypendium na utrzymanie zgodnie ze swoimi wewnętrznymi przepisami oraz pokrywa koszty podróży do miejscowości docelowej w kraju przyjmującym i z powrotem.
3. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 3 Strony przekażą sobie wzajemnie imienną listę studentów z wymaganymi dokumentami oraz kierunków studiów do 15 kwietnia każdego roku, a do 15 lipca - ostateczną akceptację kandydatur.
4. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 4 Strony wymienią wzajemnie programy naukowe pobytów do 31 marca każdego roku.
Artykuł  46

W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 5 i artykule 8 niniejszego programu szkoły wyższe zatrudniające pracowników dydaktycznych, specjalistów w zakresie języków polskiego, rumuńskiego i literatury oraz szkoły i placówki oświatowe zatrudniające polskich i rumuńskich nauczycieli zapewniają:

1) miesięczne wynagrodzenie przez 12 miesięcy w roku zgodnie z wewnętrznymi przepisami, przy czym, jeśli przepisy dopuszczają taką możliwość, wynagrodzenie za okres wakacji letnich będzie wypłacone za 2 miesiące z góry;
2) odpowiednie, nieodpłatne samodzielne zakwaterowanie, przy czym pracownik ponosić będzie koszty związane z użytkowaniem telefonu, radia i telewizora.
Artykuł  47
1. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 6 niniejszego programu Strona przyjmująca zapewnia:
1) bezpłatną naukę;
2) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie;
3) pokrycie kosztów podróży wynikających z programu pobytu.
2. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do miejsca pobytu i z powrotem.
3. Strony przekażą zgłoszenia kandydatów drogą dyplomatyczną do 15 kwietnia każdego roku.

B.

Wymiana wystaw

Artykuł  48

Strona wysyłająca pokrywa koszty transportu wystawy do stolicy kraju przyjmującego.

Artykuł  49

Strona przyjmująca pokrywa koszty transportu wystawy do innych miejsc ekspozycji na terenie swojego kraju oraz koszty związane z odesłaniem wystawy do kraju Strony wysyłającej. W przypadku przesyłania wystawy do kraju trzeciego Strona przyjmująca pokrywa koszty transportu w wysokości kosztów zwrotu do kraju Strony wysyłającej.

Artykuł  50

Strona przyjmująca pokrywa koszty związane z organizacją wystawy, koszty zabezpieczenia eksponatów oraz promocji wystawy (zaproszenia, plakaty, katalogi, inne).

Artykuł  51
1. Strona wysyłająca pokrywa koszty ubezpieczenia wystawy na okres transportu i ekspozycji na terytorium kraju Strony przyjmującej.
2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia eksponatów Strona przyjmująca zobowiązana jest przekazać bezpłatnie Stronie wysyłającej niezbędną dokumentację dotyczącą szkód w celu umożliwienia uzyskania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Strona przyjmująca nie może podejmować żadnych działań w celu renowacji uszkodzonych eksponatów bez zgody Strony wysyłającej.
Artykuł  52

Koszty pobytu komisarza wystawy będą pokrywane zgodnie z artykułem 40 i z artykułem 41 niniejszego programu.

C.

Wymiana zespołów artystycznych

Artykuł  53

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży członków zespołów artystycznych oraz koszty transportu dekoracji, kostiumów i instrumentów muzycznych do stolicy kraju przyjmującego i z powrotem.

Artykuł  54

Strona przyjmująca pokrywa koszty transportu wynikające z uzgodnionego planu występów na swoim terytorium oraz pokrywa koszty pobytu członków zespołów zgodnie z postanowieniami artykułu 40 i artykułu 41 niniejszego programu.

Artykuł  55

Artykuły 53 i 54 niniejszego programu nie dotyczą tournée realizowanych na zasadach komercyjnych.

D.

Wymiana materiałów

Artykuł  56

Koszty przygotowania i przesyłki materiałów, które będą przedmiotem wymiany w ramach niniejszego programu (partytury, teksty sztuk teatralnych, podręczniki szkolne, publikacje specjalistyczne, materiały fonograficzne, fotografie, kasety wideo, mikrofilmy i inne), pokrywa Strona wysyłająca.

V.

Postanowienia końcowe

Artykuł  57

Niniejszy program nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć, w tym również organizowanych na wniosek i koszt Strony wysyłającej.

Artykuł  58

Niniejszy program podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Program wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej stwierdzającej wypełnienie wymaganych procedur prawnych i będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2006 r.

Program podlega automatycznemu przedłużeniu do czasu wejścia w życie kolejnego programu, o ile żadna ze Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji. W takim przypadku program utraci moc w terminie 60 dni od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

PODPISANO w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i rumuńskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.