Rumunia-Polska. Drugi protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii z dnia 23 czerwca 1930 r. Warszawa.1938.07.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.64.485

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 23 sierpnia 1938 r.
o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień drugiego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Rumunii z dnia 23 czerwca 1930 r.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia podpisanego w Warszawie dnia 22 lipca 1938 r. drugiego, protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii z dnia 23 czerwca 1930 r.
(2)
Tekst wspomnianego protokołu dodatkowego zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu, w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 15 sierpnia 1938 r.

ZAŁĄCZNIK  1

Przekład.

II PROTOKÓŁ DODATKOWY

do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Królestwa Rumunii, zgodziwszy się uzupełnić aneks B do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r., postanowiły zawrzeć odnośny protokół i w tym celu mianowały jako swoich Pełnomocników:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej:

J. E. Pana Jana SZEMBEKA, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Rząd Królestwa Rumunii:

J. E. Pana Ryszarda FRANASSOVICI, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rumunii w Warszawie,

którzy, po okazaniu swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

1.
Uzupełnia się aneks B do wyżej wymienionej konwencji, jak następuje:
Pozycja polskiej taryfy celnejNazwa towaruCło przywozowe w złotych za 100 kg
57 ex p. 1Winogrona świeże w opakowaniu ponad 5 kg, od 15 sierpnia do 14 października 1938 r.35.-

Protokół niniejszy będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Warszawie możliwie jak najprędzej. Wejdzie on w życie 10 dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i będzie obowiązywał do dnia 14 października 1938 r.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach, w Warszawie, dnia 22 lipca 1938 r.

1 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 1938 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.38.87.596).