Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.38.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie ruchu granicznego między Polską a Gdańskiem.

Na zasadzie art. 24 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. z r. 1918 № 1 poz. 1) zarządzam co następuje:
§  1. Rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1920 roku w przedmiocie ruchu granicznego między Polską a Gdańskiem (Dz. Ust. z 1920 r. № 78 poz. 526) uchyla się.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.