Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.78.526

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie ruchu granicznego między Polską a Gdańskiem.

Na zasadzie art. 24 Dekretu Rady Regencyjnej z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz Naczelnych w Królestwie Polskiem Dz. Pr. № 1 zarządzam co następuje:
Art.  1.

Obywatele polscy udający się na obszar wolnego miasta Gdańska, prócz dowodów osobistych, winni posiadać specjalne zaświadczenie władz administracyjnych I instancji, stwierdzające potrzebę wjazdu ich do tego obszaru.

Art.  2.

Rozporządzenie to nie tyczy się osób wyjeżdżających przez w. m. Gdańsk zagranicę za paszportami zagranicznemi, oraz urzędników państwowych wyjeżdżających w sprawach służbowych.

Art.  3.

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.