Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 6 - Rozwiązywanie sporów zbiorowych. - Dz.U.2020.123 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe - Rozwiązywanie sporów zbiorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.123 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2020 r.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

W Kodeksie pracy w art. 2417 § 7 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Spory zbiorowe wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się na podstawie jej przepisów.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.