Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy - Rozdział 5 - Rozwiązywanie sporów zbiorowych. - Dz.U.2020.123 t.j. - OpenLEX

Rozdział 5 - Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy - Rozwiązywanie sporów zbiorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.123 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2020 r.

Rozdział  5

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

1. 
Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1)
przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego,
2)
nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. 
Tej samej karze podlega ten, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy.
3. 
Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.