[Zwolnienie od pracy i wynagrodzenie mediatora] - Art. 11(1). - Rozwiązywanie sporów zbiorowych. - Dz.U.2020.123 t.j. - OpenLEX

Art. 11(1). - [Zwolnienie od pracy i wynagrodzenie mediatora] - Rozwiązywanie sporów zbiorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.123 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2020 r.
Art.  111 [Zwolnienie od pracy i wynagrodzenie mediatora]
1. 
Mediatorom na czas prowadzenia mediacji przysługuje zwolnienie od pracy. Łączny wymiar tego zwolnienia w roku kalendarzowym nie może przekraczać 30 dni.
2. 
Wynagrodzenie należne mediatorowi oraz zwrot poniesionych kosztów przejazdu i zakwaterowania określa umowa zawarta przez mediatora ze stronami sporu zbiorowego.
3. 
Wynagrodzenie mediatora nie może być niższe od ustalonego w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3.
4. 
Koszty postępowania mediacyjnego, o których mowa w ust. 2, ponoszą strony sporu zbiorowego w równych częściach, chyba że uzgodnią inny ich podział.
5. 
W razie udokumentowanego braku środków na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4, na wniosek strony sporu zbiorowego, minister właściwy do spraw pracy pokrywa koszty mediacji, z tym że wynagrodzenie mediatora jest pokrywane do wysokości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 3.