Rozwiązanie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.65.445

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1951 r.
w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej".

Na podstawie art. 56 prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Rozwiązuje się stowarzyszenie wyższej użyteczności "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej", działające na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 53).
Porucza się Ministrowi Oświaty przeprowadzenie likwidacji Towarzystwa w terminie do dnia 31 marca 1952 r.
Majątek rozwiązanego Towarzystwa przechodzi na rzecz Państwa.
Traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 53).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Oświaty.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1951 r.