Rozwiązanie Rady Miejskiej w Zdunach pow. Krotoszyńskiego w województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1021

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 listopada 1923 r.
w przedmiocie rozwiązania Rady Miejskiej w Zdunach pow. Krotoszyńskiego w województwie poznańskiem.

Na podstawie § 79 ordynacji miejskiej dla siedmiu wschodnich prowincji monarchii pruskiej z dnia 30 maja 1853 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 261) i art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
Rozwiązuje się Radę Miejską w Zdunach pow. Krotoszyńskiego w województwie poznańskiem.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.