Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.107.782

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 1921 r.
w przedmiocie rozwiązania rad miejskich na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 79 ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 maja 1853 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 261) oraz art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu da-kretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75 poz. 511) zarządza się co następuje:
§  1. Rady miejskie wybrane na mocy rozporządzenia Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 11 lutego 1919 r. (Tygodnik Urzędowy N. R. L. № 5) zostają z dniem 1 stycznia 1922 r. rozwiązane.
§  2. Z dniem tym zostaną wprowadzone nowe rady miejskie wybrane na podstawie rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o zmianie ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 maja 1853 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 261) i o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy pruskiej (D. U. R. P. № 71, poz. 490).
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.