Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.504

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego2)

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co następuje:
§  1. Podczas wykonywania zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, w celu ograniczenia ryzyka pokrycia cieczą użytkową obszaru niebędącego celem zabiegu, powinny być stosowane następujące rozwiązania techniczne:
1) wykorzystujące system nawigacji satelitarnej, zapewniające precyzyjne wykonanie zabiegu na obszarze będącym celem zabiegu, przez:
a) umożliwienie precyzyjnego wyznaczenia obszaru, na którym ma być wykonany zabieg, oraz planowanego toru lotu statku powietrznego w trakcie wykonywania zabiegu,
b) naprowadzanie statku powietrznego na wyznaczony tor lotu za pomocą sygnalizacji wskazującej wejście statku powietrznego na wyznaczony tor i utrzymanie przez statek powietrzny tego toru,
c) sygnalizowanie rozpoczęcia oraz zakończenia oprysku z powietrza cieczą użytkową,
d) zapis toru lotu statku powietrznego w trakcie zabiegu oraz zapis informacji dotyczących miejsca rozpoczęcia oraz miejsca zakończenia oprysku z powietrza cieczą użytkową;
2) umożliwiające rozpoczęcie oraz zakończenie oprysku z powietrza cieczą użytkową w każdym czasie lotu statku powietrznego.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Rozporządzenie wdraża art. 9 ust. 2 lit. f dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).