Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.14.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1981 r.
w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 232, z 1976 r. Nr 40, poz. 235 i z 1977 r. Nr 32, poz. 140), zwanej dalej "ustawą", zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie stosuje się do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia zwanej dalej "umową" na rzecz:
1) przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch",
2) Państwowego Przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy",
3) przedsiębiorstw obrotu produktami naftowymi Centrali Produktów Naftowych.
4) 1  Polskiego Związku Motorowego przy obsłudze stacji paliw.
2.  Rozporządzenia stosuje się również do osób współpracujących z osobami, o których mowa w ust. 1.
§  2. 
1.  Zakres świadczeń przewidzianych ustawą rozszerza się dla osób, o których mowa w § 1, o następujące świadczenia:
1) zasiłek chorobowy za każdy dzień niezdolności do wykonywania umowy lub współpracy z powodu choroby, choćby niezdolność ta trwała krócej niż 30 dni,
2) zasiłek opiekuńczy,
3) rentę inwalidzką z tytułu zaliczenia do III grupy inwalidów.
2.  Prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się na zasadach, w wysokości i w trybie określonych ustawą, a w zakresie nie unormowanym ustawą - na zasadach, w wysokości i w trybie określonych przepisami:
1) o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
2) 2  o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
§  3. 
1.  Świadczenia wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 wypłaca jednostka gospodarki uspołecznionej, która zawarła umowę albo udzieliła zgody na współpracę. Kwoty wypłacanych świadczeń zalicza się na poczet należnych składek na ubezpieczenie społeczne.
2.  Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
§  4. 
1.  3  Składka na ubezpieczenie społeczne obejmujące osoby, o których mowa w § 1 wynosi 33% podstawy jej wymiaru. Składkę tę opłaca w całości jednostka gospodarki uspołecznionej, która zawarła umowę albo udzieliła zgody na współpracę.
2.  4 Składka na ubezpieczenie społeczne obejmujące osoby, o których mowa w § 1, w okresie kontynuowania przez te osoby ubezpieczenia po ustaniu obowiązku ubezpieczenia wynosi 33% podstawy jej wymiaru. Składkę tę opłaca w całości ubezpieczony.
§  5.  W sprawach unormowanych niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. Nr 46, poz. 250).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1981 r.
1  § 1 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1983 r. (Dz.U.83.68.306) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 stycznia 1984 r.
2  § 2 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1983 r. (Dz.U.83.68.306) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 stycznia 1984 r.
3  § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1983 r. (Dz.U.83.68.306) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 stycznia 1984 r.
4  § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1983 r. (Dz.U.83.68.306) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 stycznia 1984 r.