Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 1922 r.
w sprawie rozszerzenia zakresu działania i organizacji Komisji * rewindykacyjnej przy Głównym urzędzie likwidacyjnym.

Na zasadzie art. 15 i 18 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. P. K. P. № 1 poz. 1) zarządza się co następuje:
§  1. Zakres działania Komisji rewindykacyjnej, utworzonej przy Głównym urzędzie likwidacyjnym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ż dnia 28 października 1920 roku (Dz. U. R. P. № 118, poz. 780) rozciąga się na czynności, powierzone jej powyższem rozporządzeniem, a wynikające z postanowień traktatów pokoju, zawartych przez Polskę z byłymi sprzymierzeńcami wojennymi Niemiec oraz z postanowień wszelkich umów międzypaństwowych uzupełniających lub zastępujących takie traktaty.

Również wszelkie czynności, mające na celu przeprowadzenie wykonania umów restytucyjnych, zawartych pomiędzy Polską z jednej a Państwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi; nowopowstałemi, lub zarządami terytorjów dawniej niemieckich z drugiej strony, należą do Komisji rewindykacyjnej.

§  2. Funkcje oddziału zagranicznego Komisji rewindykacyjnej mogą być powierzone organom Rządu Polskiego, mającym swoją siedzibę na terytorjum odnośnego państwa, lub też utworzyć się mającym w tym celu tamże ekspozyturom Komisji rewindykacyjnej.
§  3. Zakres działania Rady rewindykacyjnej zostaje rozszerzony odpowiednio do rozszerzenia zakresu działania Komisji rewindykacyjnej.
§  4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Głównego urzędu likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych oraz z innymi zainteresowanymi Ministrami.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.