Rozszerzenie zakresu czynności notarialnych dokonywanych przez organy prezydiów rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.24.160

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 maja 1965 r.
w sprawie rozszerzenia zakresu czynności notarialnych dokonywanych przez organy prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106 i z 1964 r. Nr 41, poz. 278) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się biura gromadzkich rad narodowych i właściwe organy administracji prezydiów rad narodowych osiedli oraz prezydiów miejskich rad narodowych miast, w których nie ma państwowych biur notarialnych, do dokonywania dla mieszkańców tych gromad, osiedli i miast poświadczania własnoręczności podpisu na pismach upoważniających do:
1)
odbioru pieniędzy z Banku Rolnego i spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych,
2)
odbioru w kraju należności z Banku Polska Kasa Opieki S. A., jego oddziałów i ekspozytur,
3)
jednorazowego odbioru pieniędzy z Powszechnej Kasy Oszczędności.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.