Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.63.412

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 1920 r.

USTAWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
o rozszerzeniu właściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych. *

Art.  1.

Art. 2 ust. 1 p. a, c, d przepisów przechodnich do ustawy postępowania cywilnego (Dz. Urz. Depart. Spraw. T. R. S. Król. Pol. № 1) otrzymuje brzmienie następujące:

"a) sprawy, których przedmiot nie przenosi marek polskich trzydziestu tysięcy",

"c) żądania zabezpieczenia dowodów w sprawach, jeszcze nie wytoczonych, bez ograniczenia sumy",

"d) sprawy dziełowe, dotyczące drobnej własności ziemskiej i mieszczańsko rolnej, jeżeli majątek, działom ulegający, nie przenosi 60 morgów nowopolskich ziemi i nie ma tam żadnych przedsiębiorstw przemysłowych ani budynków, oprócz niezbędnych w zwykłem gospodarstwie rolnym, bez względu na wartość inwentarzy i ruchomości, jeżeli przy tym należące do spadku kapitały nie przenoszą marek polskich 50.000".

Art.  2.

Art. 2 ust. 1 przepisów przechodnich do ustawy postępowania cywilnego uzupełnienia się przez następujący przepis jako punkt e):

"sprawy o upoważnienie kobiet zamężnych (art. 1653 ust. post. cyw.), o ile wartość przedmiotu może być określona i nie przenosi marek polskich dziesięciu tysięcy, przy czym do sądów pokoju nie ma zastosowania art. 1659 ust. post. cyw."

Art.  3.

Ustawa niniejsza obowiązuje od 1 października 1920 r.

Nieukończone przed tym dniem w sądach okręgowych sprawy, które według postanowień niniejszej ustawy należałyby do właściwości sądów pokoju, podlegają nadal właściwości sądów okręgowych, o ile obie strony nie uczynią w ciągu dwóch miesięcy od daty wejścia w życie tej ustawy zgodnego wniosku o przekazanie sprawy do sądu pokoju.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.

* Z dniem 14 października 1920 r. wejście w życie ustawy odracza się do dnia 1 stycznia 1921 roku. Rada Ministrów władną będzie odroczyć ponownie powyższy termin, zgodnie z art. 1 rozporządzenia z dnia 22 września 1920 r. o odroczeniu terminu wejścia w życie ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o rozszerzeniu właściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych (Dz.U.20.92.608).