Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.387

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1921 r.

USTAWA
z dnia 23 czerwca 1921 r.
w przedmiocie rozszerzenia sieci dróg państwowych.

Art.  1.

Za drogi państwowe, po myśli art. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1921 № 6, poz 32), uznaje się drogi, wyszczególnione w wykazie, załączonym do niniejszej ustawy.

Art.  2.

Wykonanie tej ustawy powierza się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Kolei Żelaznych i Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ DRÓG PAŃSTWOWYCH.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................