Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.79.544

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 16 sierpnia 1921 r.
w sprawie rozszerzenia obowiązku ubezpieczenia urzędników prywatnych.

Na mocy art. 6 ust. d ustawy z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej (Dz. Praw № 64, poz. 385) zarządzam co następuje:
§  1. W artykule i rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnie 28 grudnia 1920 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku ubezpieczenia urzędników prywatnych (Dz. Urz. Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej z 1921 roku № 10, poz. 54) zmienia się słowa "sto tysięcy" na "trzysta tysięcy".
§  2. Artykuł 2 ustęp 1 wspomnianego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Urzędnikom prywatnym; którzy podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych i rozporządzenia niemieckiej Rady Związkowej z dnia 28 sierpnia 1918 r. (Dziennik Ustaw Rzeszy str. 1085) oraz rozporządzeń Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 września 1920 r. (Dz. Urz. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 56, poz. 453), i z dnia 28 grudnia 1920 roku (Dz. Urz. na rok 1921 № 10, poz. 54a), 1) po 1 września 1918 roku przestali podlegać temu obowiązkowi, ponieważ ich roczny zarobek przewyższył 7100 mk., albo 2) po pierwszym października 1920 r. przestali podlegać temu obowiązkowi, ponieważ ich roczny zarobek przewyższył 25.000 mk., lub też 3) po pierwszym stycznia 1921 r. przestali podlegać temu obowiązkowi, ponieważ roczny zarobek przewyższył 100.000 mk., obecnie zaś na mocy art. 1 niniejszego rozporządzenia ponownie obowiązani są do ubezpieczenia, zalicza się wszystkie miesiące kalendarzowe, w których ubezpieczenie doznało przerwy, na miesiące składkowe w myśl par. 15 i 49 ustawy o ubezpieczeniu urzędników prywatnych z dnia 20 grudnia 1911 r., o ile składki na miesiące te będą zapłacone lub już zostały zapłacone".

§  3. Artykuł 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. otrzymują następujące brzmienie:

"Urzędnicy prywatni, którzy nie są już ubezpieczeni na mocy rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 21 grudnia 1920 r., zostaną na ich wniosek zwolnieni od opłacania składek, przypadających na nich samych, jeśli wykażą, że przed 30 października' 1921 r. ubezpieczyli się na życie w instytucji ubezpieczeniowej, mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, lub przynajmniej podali wniosek na takie ubezpieczenie, a składka roczna na to ubezpieczenie wynosi przynajmniej tyle, ile wynosi udział ubezpieczonych w składce klasy J.

To samo dotyczy urzędników prywatnych, którzy na mocy rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 grudnia 1920 r. byli obowiązkowo ubezpieczeni, a wskutek zwiększenia się ich dochodów przestali podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu, obecnie zaś na mocy art. 1 i niniejszego rozporządzenia ponownie obowiązani są do ubezpieczenia".

§  4. W art. 5 tegoż rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1920 r. zmienia się słowa: "1 stycznia 1921 r." na "1 września 1921 r." a stówa "100,000 marek" na "300,000 marek".
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1921 roku.