Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.27.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 5 września 1969 r.
w sprawie rozszerzenia obowiązku stosowania nawozów mineralnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o obowiązku stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 23, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1. Obowiązek stosowania minimalnych dawek nawozów mineralnych - azotowych, fosforowych i potasowych rozciąga się również na właścicieli (posiadaczy) indywidualnych gospodarstw rolnych o obszarze:
1) powyżej jednego hektara przeliczeniowego gruntów ornych lub
2) powyżej jednego hektara fizycznego trwałych użytków zielonych zmeliorowanych klasy I, II i III, lub
3) powyżej jednego hektara łącznie użytków rolnych określonych w pkt 1 i 2.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.