Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.105.766

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 1921 r.
o rozszerzeniu mocy obowiązującej ustawy niemieckiej o stowarzyszeniach z dnia 19 kwietnia 1903 r. (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 151) na obszar b. dzielnicy pruskiej, położony poza byłą linją demarkacyjną.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r., o wprowadzeni u dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu, oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) Rada Ministrów, na wniosek Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, zarządza co następuje:
§  1. Moc obowiązującą ustawy nienieckiej o stowarzyszeniach z dnia 19 kwietnia 1908 r. (Dz. U. Rz. Niem. str. 151), przywróconą na obszarze byłej dzielnicy pruskiej w obrębie byłej linji demarkacyjnej rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 czerwca 1920 r. o uchyleniu rozporządzenia Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej w przedmiocie ograniczeń wolności zebrań (Dz. Urz. Min. b. Dz. Prus. № 35, poz. 313) rozszerza się na obszar byłej dzielnicy pruskiej, położony poza byłą linją demarkacyjną, w mysi art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. P. P. № 64, poz. 385) z wyjątkiem § 12 oraz § 14 punktu 1) i 6) oraz z tą zmianą, że gdziekolwiek ustawa o stowarzyszeniach nakazuje używanie języka niemieckiego, wchodzi w jego miejsce język polski w myśl rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 marca 1920 r. o języku urzędowym władz administracyjnych (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. № 18, poz. 171).
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.