Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.280

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie rozszerzenia mocy obowiązującej rozporządzania rządu Rzeszy niemieckiej z dnia 15 stycznia 1919 r. o prawie zabudowy na obszar b. dzielnicy pruskiej położony w obrąbie b. linji demarkacyjnej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75 poz. 511) zarządza się co następuje:
§  1. Na obszar b. dzielnicy pruskiej położony w obrąbie b. linji demarkacyjnej rozszerza się moc obowiązującą rozporządzenia rządu Rzeszy niemieckiej z dnia 15 stycznia 1919 r. o prawie zabudowy (Dz. Ustaw Rzeszy niem. str. 72).
§  2. Umowy i wpisy dotyczące prawa zabudowy lub też dziedzicznego prawa do budowy nie są z tego powodu nieważne, że zastosowano w obrębie b. linji demarkacyjnej rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1919 r. już przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.