Rozszerzenie granic miasta Sanoka w powiecie sanockim, województwie lwowskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.668

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 1930 r.
o rozszerzeniu granic miasta Sanoka w powiecie sanockim, województwie lwowskiem. *

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1923 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic miejskich na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 719) zarządza się co następuje:
Gminę wiejską Posada-Olchowska w powiecie sanockim, województwie lwowskiem włącza się do gminy miejskiej Sanok w tymże powiecie i województwe.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.
* Z dniem 1 listopada 1972 r. w powiecie sanockim, województwie rzeszowskim, włącza się do miasta Sanoka:

1) osiedle Zagórz,

2) wsie Olchowce i Zahutyń z gromady Olchowce,

zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Sanoka w województwie rzeszowskim (Dz.U.72.43.274).