Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.45.381

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 1922 r.
o rozszerzeniu granic miasta Mogielnicy

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 roku w przedmiocie zaliczenia osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miasta na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19 poz. 92), zarządza się co następuje:
§  1. 1 Włącza się. do miasta Mogielnicy: wieś Górki Wodziczyńskie, wieś Kaplin oraz 10 włókową działką gruntu, przylegającą do miasta od strony zachodniej, z rozparcelowanego majątku "Dąbrowa".

Jednocześnie wyłącza się wsie: Górki Wodziczyńskie i Kaplin z gminy Rykały, wspomnianą zaś 10 włókową działkę gruntu z gminy Borowo.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1922 roku.
1 Z dniem 1 lipca 1926 r. wsie: Pawłowice i Miechowice wraz z kolonją i osadą młynarską Miechowice, wchodzące w skład gminy wiejskiej Błędów, następnie wieś Cegielnie, wchodzącą w skład gminy wiejskiej Borowe, oraz kolonje: Izabelin i Nowa-Wodziczna, wchodzące w skład gminy wiejskiej Rykały, - wszystkie położone w granicach powiatu grójeckiego w województwie warszawskiem, wyłącza się z dotychczasowego związku gminnego i wciela do gminy miejskiej Mogielnica w tymże powiecie i województwie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Mogielnica w powiecie grójeckim w województwie warszawskiem (Dz.U.26.60.349).