Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.32.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
dnia 21 kwietnia 1922 r.
o rozszerzeniu granic miasta Lipna,

Na zasadzie art. 1 ustawy z 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
§  1. Do miasta Lipna włącza się wieś Aleksandrowo wraz ze wszystkiemi gruntami i przynależytościami.

Jednocześnie wyłącza się tę wieś z gminy Jastrzębie.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskują moc obowiązującą z dniem 1 maja 1922 roku.