Rozszerzenie granic miasta Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1931 r.
o rozszerzeniu granic miasta Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Poświętne w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem wyłącza się wieś Gąsówka Nowa zwaną także "Kolonja Kolejowa Osse" i włącza się ją do gminy miejskiej Łapy w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.