Rozszerzenie granic miasta Krzepic.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.52.472

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 1922 r.
o rozszerzeniu granic miasta Krzepie.

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
Do miasta Krzepice, powiatu częstochowskiego włącza się wsie Kuków i Kuźniczkę oraz grunta po rozparcelowanych folwarkach: Krzepice poduchowne; Krzepice rządowe i Kuków-wójtowstwo.

Jednocześnie wymienione obszary wyłącza się z gminy Kuźniczka.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 15 lipca 1922 r.