Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.8.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1928 r.

USTAWA
z dnia 23 stycznia 1920 r.
o rozszerzeniu działania przepisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dziennik Praw z 1919 r. № 65, poz. 394) na zatargi zbiorowe między właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi *

Art.  1.

Zakres działania ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi rozszerza się na zatargi zbiorowe między właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi ze zmianami wskazanemi w art. 2, 3, 4 niniejszej ustawy.

Art.  2.

Słowa: "robotnik rolny, pracownik rolny" oraz "utrzymujący się z pracy najemnej w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie lub dziedzinach ściśle związanych z rolnictwem" należy zastąpić słowami: "dozorca domowy, dozorcy domowi". Słowa "Inspektor Pracy w rolnictwie" należy zastąpić słowami: "Inspektor Pracy". Słowo "powiat" słowem "miasto". Słowa "Komisarz Rządowy" słowami: "miejscowa władza administracyjna I instancji". Słowo "gmina" słowami "okrąg miasta". Słowa "w majątku" słowami "przy pracy" (art. 18).

Art.  3.

W art. 17 po słowach "Ugody zawarte" należy dodać: "Wobec Inspektora Pracy (art. 2) lub ......". W art. 19 w nawiasie zamiast: "art. 3" umieścić: "art. 2, 3".

Art.  4.

W art. 20 należy usunąć ustęp od słowa: "cywilnem w szczególności zaś" do końca tego artykułu, oraz cały art. 23 i przepisy przejściowe.

Art.  5.

Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia jej ogłoszenia.

* Z dniem 26 czerwca 1928 r. z utworzeniem sądów pracy w poszczególnych okręgach tracą moc obowiązującą w tych okręgach przepisy nin. ustawy, zgodnie z art. 40 rozp. z mocą ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz.U.28.37.350).