Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2200

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2019 r.
Art.  81.  [Definicje]

Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:

1) uprzednim porozumieniu cenowym - rozumie się przez to decyzję, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
2) właściwym organie zagranicznym - rozumie się przez to władzę podatkową właściwą w sprawach wydawania uprzednich porozumień cenowych dla zagranicznego podmiotu powiązanego.