Art. 81. - [Definicje] - Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieranie uprzednich porozumień cenowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.948 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2023 r.
Art.  81.  [Definicje]

Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:

1)
uprzednim porozumieniu cenowym - rozumie się przez to decyzję, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
2)
właściwym organie zagranicznym - rozumie się przez to władzę podatkową właściwą w sprawach wydawania uprzednich porozumień cenowych dla zagranicznego podmiotu powiązanego.