Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2200

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2019 r.
Art.  108. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23m w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) uprzednim porozumieniu cenowym - oznacza to uprzednie porozumienie cenowe w rozumieniu art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200).";

2) w art. 23o ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W okresie obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.";

3) w art. 23p ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie metody innej niż przyjęta przez podmiot powiązany jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.";

4) w art. 23s w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;";

5) uchyla się art. 23t;
6) w art. 23v w ust. 1 w pkt 2 na końcu skreśla się przecinek i uchyla się pkt 3;
7) w art. 23z pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) objętych uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to porozumienie;";

8) w art. 23za ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.";

9) w art. 45 uchyla się ust. 5a i 5b.