Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.85.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
z dnia 23 sierpnia 1920 r.
do ustawy z dnia 6 lipca 1920 roku o organizacji Urzędów Ziemskich.

Na podstawie art. 37 ustawy o organizacji Urzędów Ziemskich (Dz. Ust. Rz. P. № 70 z r. 1920 poz. 461 postanawia się co następuje:
Art.  1.

Urzędami Ziemskimi w rozumieniu art. 1-go ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji Urzędów Ziemskich (Dz. Ust. № 70 poz. 461) są:

Główny Urząd Ziemski,

Okręgowe Urzędy Ziemskie,

Powiatowe Urzędy Ziemskie.

Przy Głównym Urzędzie Ziemskim oraz Okręgowych Urzędach Ziemskich urzędują; Główna Komisja Ziemska, względnie Okręgowe Komisje Ziemskie.

Nadto działają jako ciała doradcze w sprawach, związanych z przeprowadzeniem; reformy rolnej, na obszarze powiatowych urzędów ziemskich - Powiatowe Komisje Ziemskie, a na terenie poszczególnych gmin - Gminne Komisje Ziemskie.

Art.  2.

Gminne Komisje Ziemskie jako ciała doradcze służą radą i pomocą Komisarzowi Ziemskiemu we wszystkich sprawach, związanych z wykonaniem reformy rolnej, a zwłaszcza opinjują zgodnie z ustawą z dn. 15 lipca 1920 r. o zgłoszonych kandydatach na nowotworzone osady oraz występują z wnioskami co do rozmiaru nowotworzonych gospodarstw.

Art.  3.

Posiedzenia Gminnej Komisji Ziemskiej zwołuje właściwy Komisarz Ziemski przez wezwania, doręczane za pośrednictwem wójta względnie sołtysa, ze wskazaniem miejsca i czasu, dokąd i kiedy stawić się mają wezwani.

Art.  4.

Komisarz starać się będzie, ażeby w miarę możności posiedzenie Gminnej Komisji Ziemskiej odbyło się w miejscu, gdzie mieszka większość powołanych do składu Komisji członków i ażeby dzień i godzina wyznaczona na odbycie posiedzenia wolne były od pilnych prac rolniczych.

Art.  5.

Gminna Komisja Ziemska składa się z 5-7 członków, a to zależnie od potrzeby, uznanej przez Prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego wybranych przez odnośne Rady Gminne na wezwanie Okręgowego Urzędu Ziemskiego. Przewodniczącym Komisji jest Komisarz Ziemski lub urzędnik delegowany w tym celu przez Okręgowy Urząd Ziemski. Przewodniczący może wyznaczać swego zastępcę z z pośród grona członków Komisji.

Art.  6.

Po zreferowaniu sprawy przez przewodniczącego Gminna Komisja Ziemska wyda opinję powziętą większością głosów obecnych członków. Przewodniczący opinje, tę zredaguje na piśmie, a po odczytaniu jej obecnym, zaakceptowaniu przez nich i podpisaniu, załączy do akt sprawy.

Na żądanie może być i opinja mniejszości w taki sam sposób zaprotokułowana.

Art.  7.

W razie gdyby po zreferowaniu sprawy Gminna Komisja Ziemska uważała za niezbędne dla powzięcia należytej opinji wysłuchanie wyjaśnień stron lub oględziny na miejscu, wówczas przewodniczący zarządzi, ażeby potrzebne czynności dokonane były w miarę możności na temże posiedzeniu lub też na następnem, którego termin nie może przekraczać dni 14 od daty pierwszego posiedzenia.

Art.  8.

Z chwilą wydania opinji i jej zaprotokułowania, czynności Gminnej Komisji Ziemskiej ustają.

Art.  9.

Powiatowe Urzędy Ziemskie będą tworzone na zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego. Kompetencja terytorjalna Powiatowych Urzędów Ziemskich obejmować będzie jeden lub więcej powiatów - zależnie od potrzeby uznanej przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego.

Art.  10.

Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Ziemskiego należeć będą wszelkie czynności przygotowawcze i wykonawcze w sprawach, dotyczących reformy rolnej, przekazane mu z mocy ustaw i rozporządzeń, jak również z mocy zarządzeń instancji wyższych-Głównego i Okręgowego Urzędu Ziemskiego.

Art.  11.

Komisarzy Ziemskich i podkomisarzy Ziemskich mianuje Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego. Podkomisarz Ziemski może zastępować Komisarza Ziemskiego we wszystkich jego czynnościach urzędowych.

Art.  12.

Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego powoła w każdym powiecie Powiatowe Komisje Ziemskie. Zadaniem ich będzie przedkładać wnioski w sprawach związanych z reformą rolną, wypowiadać opinję na żądanie Urzędów Ziemskich tudzież współdziałać z niemi. W szczególności Powiatowe Komisje Ziemskie mają:

a) występować z opinją i wnioskami o przekazywaniu dóbr, znajdujących się w posiadaniu Państwa, tudzież o wykup prywatnych majątków ziemskich, niezbędnych do parcelacji;
b) kwalifikować na nowo tworzone osady kandydatów, którym przysługuje bezwzględnie prawo pierwszeństwa, oraz kandydatów zamiejscowych z kategorji osób zgłoszonych przez Okręgowy Urząd Ziemski;
c) udzielać opinji o planie parcelacyjnym i w innych kwestjach, przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej (§ 3 przepisów wykon. do ust. z 15 VII 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej Dz. Ust. № 83 poz. 557).
Art.  13.

Posiedzenia Powiatowej Komisji Ziemskiej w miarę potrzeby zwołuje przewodniczący tejże Komisarz Ziemski lub upoważniony przez niego pod komisarz Ziemski, albo też Delegat Okręgowego Urzędu Ziemskiego. W tym ostatnim wypadku Komisarz Ziemski nie bierze udziału w posiedzeniu, Jęcz może z własnej inicjatywy, albo na żądanie Powiatowej Komisji Ziemskiej, składać opinję. O dniu wyznaczonym na posiedzenie Powiatowej Komisji Ziemskiej, Komisarz Ziemski zawiadomi jej członków, powołanych na skutek zarządzeń Prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego zgodnie z art. 25 ustawy. Komisarz Ziemski winien zwołać posiedzenie Powiatowej Komisji Ziemskiej i na żądanie 5-ciu jej członków.

Art.  14.

Posiedzenie Powiatowej Komisji Ziemskiej otwiera przewodniczący w obecności conajmniej 7 członków. W każdym zaś razie posiedzenie uważać się będzie za niedoszłe do skutku, jeżeli nie będą w nim uczestniczyć przynajmniej 3 przedstawiciele rolników (punkt e art. 25 ustawy). Protokuł posiedzenia prowadzi sekretarz Powiatowego Urzędu Ziemskiego.

Na posiedzenia Powiatowej Komisji Ziemskiej, mogą być zapraszani z głosem doradczym i członkowie Gminnych Komisji Ziemskich.

Art.  15.

Uchwały Powiatowej Komisji Ziemskiej podpisywane będą przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków. Nie zgadzający się ze zdaniem większości, mają prawo zredagować zdania odrębne i dołączyć je do uchwały.

Art.  16.

Powiatowy Urząd Ziemski rozpoczyna czynności:

1) na skutek podania piśmiennego lub żądania ustnego strony interesowanej
2) z polecenia Urzędów Ziemskich, Komisji Ziemskich lub wskutek zawiadomienia innych władz państwowych,
Art.  17.

Żądanie ustne Komisarz Ziemski lub sekretarz Powiatowego Urzędu Ziemskiego zapisuje do protokułu, który odczytuje zgłaszającemu się i wraz z nim podpisuje. Jeżeli zgłaszający się pisać nie umie, wzmianka o tem powinna być zamieszczona w protokule.

Art.  18.

Zarówno w podaniu pośmiennym jak i w protokule sporządzonym na skutek żądania ustnego powinny być przytoczone:

a) imię., nazwisko i miejsce zamieszkania zgłaszającego się,
b) wyjaśnienie, czego żąda zgłaszający się,
c) wskazanie lub przynajmniej powołanie się na dowody.

Przyjmując podanie piśmienne Komisarz Ziemski lub sekretarz Powiatowego Urzędu Ziemskiego sprawdzi, czy zawiera ono dane powyższe zwróci uwagę na braki, a w razie uzupełnienie ich przez oświadczenie ustne uzupełni podanie trybem wskazanym w art. 17.

Art.  19.

Jeżeli z treści podania piśmiennego, albo żądania ustnego wynika, że sprawa nie ulega kompetencji Urzędów Ziemskich, Komisarz Ziemski zwróci podanie lub protokuł osobie zgłaszającej według wskazanego przez nią miejsca zamieszkania z odpowiednią adnotacją.

Art.  20.

Jeżeli z treści podania, albo protokułu wynika, że sprawa ulega kompetencji terytorjalnej innego Powiatowego Urzędu Ziemskiego, lub innej władzy, przyjmujący podanie lub protokuł odeśle je wedle kompetencji o czem zawiadomi strony (art. 19). Jeżeli zaś podanie lub protokuł zawierać będą okoliczności wskazujące na spełnienie zbrodni, występków lub wykroczeń, ściganych z urzędu, Komisarz Ziemski zaświadczony przez siebie odpis podania lub protokułu prześle bądź do sądu pokoju, bądź też do prokuratora sądu okręgowego.

Art.  21.

O czynnościach podejmowanych na skutek zwrócenia się innych władz państwowych, oprócz Urzędów Ziemskich, Komisarz Ziemski złoży raport Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu. Temuż Urzędowi Komisarz Ziemski złoży raport i w przypadku przewidzianym w cz. 2 art. 20.

Art.  22.

O terminie, wyznaczonym dla czynności w danej sprawie, Komisarz Ziemski posyła wezwania stronom, świadkom i biegłym. Wezwania, sporządzone w dwuch jednobrzmiących egzemplarzach zawierać winny:

a) imię i nazwisko osoby wzywanej i jej adres,
b) miejsce i termin stawienia się,
c) charakter w jakim zostaje wezwana,
d) oznaczenie sprawy, do której wezwana zostaje i
e) skutki niestawiennictwa.

Wezwania podpisuje Komisarz Ziemski, albo sekretarz Powiatowego Urzędu Ziemskiego.

Art.  23.

Wezwania doręczane będą przez władze gminne lub magistraty, które jeden egzemplarz wręczą osobie wzywanej, drugi zaś zwrócą bezzwłocznie Komisarzowi Ziemskiemu. W razie niedoręczenia wezwania osobie wzywanej, władza gminna lub magistrat zwróci oba egzemplarze Komisarzowi Ziemskiemu z adnotacją o przyczynach niedoręczenia.

Art.  24.

Nieprzybycie stron lub ich zastępców prawnych, którym wezwanie doręczone zostało nie wstrzymuje czynności Komisarza Ziemskiego o ile uzna, że wyjaśnienia ich me są konieczne.

Art.  25.

Komisarz Ziemski przedsiębierze samodzielnie wszelkie środki niezbędne do przeprowadzenia powierzonych mu czynności.

Art.  26.

Z każdej czynności urzędowej Komisarza Ziemskiego winien być sporządzony protokuł ze wskazaniem miejsca i daty, przedmiotu czynności osób obecnych i biorących udział w postępowaniu. Protokuł podpipisuje Komisarz Ziemski i osoby obecne. Jeżeli która z nich pisać nie umie, postąpienie będzie zgodnie z art. 17 przepisów niniejszych.

Art.  27.

Jeżeli po odczytaniu protokułu stronom, świadek lub biegły zażąda dopełnienia jego treści, Komisarz Ziemski powinien żądanie to wy-" konać; w razie żądania sprostowania protokułu, Komisarz życzenie to uwzględnia, o ile sprostowanie odpowiada faktycznemu stanowi rzeczy. Odmowa podpisania protokułu, powinna być w nim zaznaczona z podaniem przyczyn tej odmowy.

Art.  28.

Wszystkie protokuły, badania, dochodzenia i t. p. powinny być spisane jasno w języku przystępnym, zrozumiałym dla ogółu. Z konieczności tylko używane będą terminy techniczne.

Art.  29.

We wszelkich sprawach spornych, ulegających kompetencji Komisarza Ziemskiego winien on dążyć do zakończenia ich przez układ polubowny. W razie dojścia do skutku układu polubownego, Komisarz. Ziemski spisze protokuł szczegółowy, który po odczytaniu, i zaakceptowaniu podpisany będzie przez strony i Komisarza Ziemskiego. Jeżeli która ze stron pisać nie umie, podpisze za nią osoba pisać umiejąca, o czem uczyniona będzie wzmianka w protokule.

Art.  30.

Zażalenia na czynności i rozporządzenia Komisarza, należy składać trybem wskazanym w art. 16 i 18 na ręce Komisarza Ziemskiego w ciągu dni 14 od dokonanej czynności lub od doręczenia zawiadomienia stronie interesowanej. Zażalenie to wraz ze swym wyjaśnieniem Komisarz składa niezwłocznie Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu. Zażalenia złożone po upływie 14-dniowego terminu Komisarz Ziemski zwraca skarżącemu, zaznaczając o przyczynie zwrotu. Skargi na nieprzyjęcie zażalenia i skargi na zwrot podań w przypadku, przewidzianym przez art. 19 przepisów niniejszych, podawane będą w ciągu dni 14 do Okręgowego Urzędu Ziemskiego.

Art.  31.

Jeśli podczas dokonywania czynności okaże się potrzeba zbadania świadków, sprawdzenia dokumentów i t. p. na obszarze ulegającym kompetencji innego Powiatowego Urzędu Ziemskiego natenczas Komisarz Ziemski prowadzący dochodzenie, zwróci się do właściwego Komisarza Ziemskiego jako kierownika Powiatowego Urzędu Ziemskiego z żądaniem dokonania tej czynności, komunikując mu pożądany sposób jej przeprowadzenia.

Art.  32.

Po zakończeniu czynności Komisarz Ziemski przesyła przesznurowane i zaświadczone co do ilości kart akta sprawy do Okręgowego Urzędu Ziemskiego. Jeżeli czynności wykonane byty na skutek żądania innych władz państwowych lub na żądanie innego Komisarza akta odesłane będą wedle właściwości.

Art.  33.

Okręgowy Urząd Ziemski składa się z Prezesa, odpowiedniej ilości kierowników poszczególnych wydziałów, referentów, sekretarzy i urzędników kancelaryjnych. Nazewnątrz Okręgowy Urząd Ziemski jest reprezentowany przez Prezesa jako kierownika tegoż Urzędu, odpowiedzialnego za jego działalność przed Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego.

Art.  34.

Okręgowy Urząd Ziemski:

a) wykonywa wszelkie uchwały i orzeczenia Głównego Urzędu Ziemskiego, Głównej i Okręgowej Komisji Ziemskiej,
b) reguluje obrót ziemią,
c) wydaje zarządzenia w sprawach parcelacji, osadnictwa, komasacji, układu służebności, podziału i regulowania wspólnot, popierania meljoracji, wykonywania czynności dotyczących tworzenia zapasu ziemi, i
d) załatwia wszelkie sprawy przekazane mu przez specjalne ustawy i rozporządzenia.
Art.  35.

Okręgowa Komisja Ziemska:

a) rozstrzyga wszelkie spory, które były przedmiotem dochodzenia i czynności przedsięwziętych przez Komisarzy Ziemskich,
b) zatwierdza zaświadczone przez. Komisarzy Ziemskich układy polubownie,
c) wydaje zezwolenia na przenoszenie własności nieruchomości ziemskich, i
d) wyraża opinję o przystąpieniu do przymusowego wykupu dóbr prywatnych (art. 6 ust. 7 dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej Dz. Ust. № 70 poz. 462 i § 12 przepisów wykonawczych do tejże ustawy Dz. Ust. № 83 poz. 557).
e) załatwia inne sprawy przekazane jej w mysi art. 16 ustawy.
Art.  36.

Wezwania do stawienia się przed Okręgową Komisję Ziemską redagowane będą i rozsyłane trybem wskazanym w art. 22 i 23 przepisów niniejszych.

Art.  37.

Nieprzybycie na posiedzenie stron lub ich zastępców nie wstrzymuje: czynności Okręgowej Komisji Ziemskiej i wydania przez nią decyzji stanowczej lub przedstanowczej.

Art.  38.

Podania piśmienne i zgłoszenia ustne skierowane bezpośrednio co Okręgowego Urzędu Ziemskiego zawierać powinny dane wymienione w art. 18 przepisów niniejszych.

Art.  39.

Jeżeli po wpłynięciu podania piśmiennego lub zgłoszenia ustnego Okręgowy Urząd Ziemski uznał, że sprawa nie ulega kompetencji Urzędów Ziemskich, zwróci on podanie lub protokuł osobie zgłaszającej się według wskazanego przez nią miejsca zamieszkania z odpowiednią adnotacja.

Art.  40.

Okręgowa Komisja Ziemska rozpatruje sprawy na posiedzeniach publicznych.

Art.  41.

Ma dni 14 przed posiedzeniem akta sprawy powinny znajdować się w kancelarji Okręgowego Urzędu Ziemskiego i mogą być przeglądane przez strony i ich pełnomocników. Wykaz spraw wyznaczonych do rozpoznania powinien być wywieszony w lokalu Okręgowego Urzędu Ziemskiego.

Art.  42.

Na posiedzenia Okręgowej Komisji Ziemskiej może być we zwany właściwy Komisarz Ziemski dla wyjaśnień dodatkowych i dla wyrażenia opinji, lecz udziału w głosowaniu "nie bierze.

Art.  43.

Po wywołaniu sprawy przez przewodniczącego, sprawdzeniu obecności osób wezwanych, względnie przyczyn nieobecności wszystkich lub niektórych z nich, Okręgowa Komisja Ziemska, po wysłuchaniu stron, poweźmie uchwalą, czy nieobecność osób wezwanych nie stoi na przeszkodzie dalszemu postępowaniu.

Art.  44.

Po wysłuchaniu referatu sprawy dokonanego przez wyznaczonego uprzednio referenta Okręgowa Komisja Ziemska przystąpi do postępowania dowodowego, które polega na przejrzeniu aktów, dokumentów, map, planów i t. p. badaniu świadków, opinji biegłych, i w razie potrzeby wyjaśnień Komisarza Ziemskiego. Świadkowie badani będą pod przysięga; o ile są krewnymi jednej ze stron w linji prostej, krewnymi pierwszych trzech stopni z linji bocznej, lub powinowatymi pierwszych dwu.ch stopni, będą badani bez przysięgi lub na skutek ekscepcji strony przeciwnej będą usunięci od składania zeznań.

Świadkowie mogą też być zwolnieni od złożenia przysięgi, jeżeli obie strony na to się zgodzą, albo też jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że świadek bądź nie zdaje sobie sprawy z ważności przysięgi, bądź też, ma interes bezpośredni lub pośredni w rozstrzygnięciu sprawy na korzyść jednej ze stron. Przewodniczący odbiera przysięgę od świadków i upomni ich o odpowiedzialności za fałszywe zeznanie zarówno pod przysięgą jak i bez przysięgi. Pozatem przy sporządzaniu protokułów posiedzeń oraz w razach wątpliwych Okręgowa Komisja Ziemska winna stosować naogół przepisy ustawy postępowania cywilnego.

Art.  45.

Po zakończeniu postępowania przewodniczący udzieli głosu stronom lub ich pełnomocnikom, a po wysłuchaniu głosów stron Komisja uda się na naradę do sali obrad.

Art.  46.

Narady odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Decyzje zapadają prostą większością głosów. W razie równego podziału głosów zdanie przewodniczącego przeważa.

Art.  47.

Wydaną w sprawie decyzję przewodniczący zredaguje na piśmie oraz podpisze ją sam jak również wszyscy członkowie Komisji, którzy uczestniczyli w rozpatrywaniu sprawy. Decyzję tę ogłasza przewodniczący publicznie i oznajmia o terminie oraz trybie jej zaskarżenia.

Art.  48.

W decyzji wymienione będzie:

1) dzień, miesiąc i rok, w którym zapadła,
2) nazwiska członków Komisji, którzy brali udział w rozstrzyganiu sprawy,
3) imiona i nazwiska stron,
4) istotę uchwały lub decyzji.
Art.  49.

W sprawie zawiłej, lub wymagającej dłuższych narad, dozwala się odroczyć wydanie decyzji, nie dłużej jednak, jak na dni 14, o czem przewodniczący ogłosi publicznie.

Art.  50.

Każda decyzja Komisji będzie należycie umotywowana z przytoczeniem okoliczności sprawy i powołaniem się na przepisy prawa.

Motywy powinny być zredagowane w ciągu dni 14 od daty ogłoszenia decyzji.

Art.  51.

Każdy członek Komisji, nie zgadzający się ze zdaniem większości powinien odrębne swe zdanie zaznaczyć przy podpisaniu decyzji, przyczem zdanie swe może umotywować trybem i w terminie wskazanym w art. 50 przepisów niniejszych.

Art.  52.

Decyzje Okręgowej Komisji Ziemskiej mogą być przedstanowcze i stanowcze.

Art.  53.

Jeżeli Okręgowa Komisja Ziemska dojdzie do wniosku, że sprawa nie jest wyjaśniona dostatecznie, że brak w niej należytych dowodów, może bądź zażądać od stron dodatkowych wyjaśnień i złożenia dowodów, bądź też nakazać zebranie dowodów tych z Urzędu.

Art.  54.

Decyzje stanowcze powzięte przez Okręgowy komisje Ziemską ulegają zaskarżeniu w drodze apelacyjnej przez strony w ciągu miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji. Skarga apelacyjna, adresowanana imię Głównej Komisji Ziemskiej powinna być wniesiona do właściwej Okręgowej Komisji Ziemskiej.

Art.  55.

Na decyzje przedstanowcze Okręgowej Komisji Ziemskiej dotyczące właściwości Urzędów Ziemskich, zwrotu zażaleń i skarg apelacyjnych, przywrócenia prawa do apelacji i na wszelkie inne decyzje spór przecinające, strony podać mogą skargi incydentalne w ciągu dni 14, licząc od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji, trybem wskazanym w art. 54 przepisów niniejszych.

Art.  56.

Prawo zaskarżenia decyzji Okręgowej Komisji Ziemskiej przysługuje również Prezesowi Okręgowego Urzędu Ziemskiego, jeżeli został przy zdaniu odrębnym.

Art.  57.

Skargi apelacyjne wstrzymują wykonanie decyzji Okręgowej Komisji Ziemskiej. Skargi incydentalne wykonania tego nie wstrzymują.

Art.  58.

Zasady prowadzenia biurowości Okręgowej Komisji Ziemskiej określi Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego zgodnie z instrukcjami szczegółowemi rozesłanemi przez Główny Urząd Ziemski.

Art.  59.

Główny Urząd Ziemski jest zwierzchnią władzą administracyjną nad wszystkiemi Urzędami Ziemskiemi na całym obszarze Państwa.

Art.  60.

Skład Głównego Urzędu Ziemskiego, zakres działania i kompetencja oznaczone zostały przez art. 2 - 7 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji Urzędów Ziemskich.

Art.  61.

Główna Komisja Ziemska:

a) rozstrzyga w drugiej instancji wszelkie sprawy, które na skutek skarg apelacyjnych i incydentalnych wniesione zostają do jej rozpoznania,
b) orzeka w sprawach przekazanych jej przez ustawy i rozporządzenia oraz oddanych do jej rozpoznania przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego,
c) wydaje opinję w sprawach wymagających tego w myśl ustaw i rozporządzeń oraz; na żądanie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego.
Art.  62.

Wezwania do stawienia się przed Główną Komisję Ziemską będą redagowane i rozsyłane trybem wskazanym w art. 36 przepisów niniejszych z tą zmianą, że strona zainteresowana powinna obrać miejsce zamieszkania w Warszawie.

Art.  63.

Nieprzybycie na posiedzenie stron lub ich pełnomocników nie wsztrzymuje dalszego postępowania Głównej Komisji Ziemskiej.

Art.  64.

Główna Komisja Ziemska rozpatruje sprawy na posiedzeniach publicznych, kierując się art. 43 - 46 przepisów niniejszych.

Art.  65.

Główna Komisja Ziemska rozpatruje sprawy w granicach skarg apelacyjnych stron lub Prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego jednak w drodze nadzoru służbowego Główna Komisja Ziemska może uchylić decyzją i w części niezaskarżonej o ile decyzja ta przeczy zasadniczym przepisom prawa lub porządkowi publicznemu.

Art.  66.

Główna Komisja Ziemska decyzją swą opiera na materjale, zebranym przez instancją pierwszą i dochodzenie. W razie jednakże wątpliwości Główna Komisja Ziemska z własnej inicjatywy lub na wniosek stron może nakazać sprawdzenie dowodów bądź jednemu ze swych członków, bądź Okręgowej Komisji Ziemskiej, bądź też Komisarzowi Ziemskiemu.

Art.  67.

Decyzje Głównej Komisji Ziemskiej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów zdanie przewodniczącego przeważa. Członkowie Komisji niezgadzający się ze zdaniem większości mogą odrębne swe zdanie zaznaczyć przy podpisaniu decyzji.

Art.  68.

Przy wydawaniu i ogłaszaniu decyzji Główna Komisja Ziemska kierować sit; będzie; art. 47-bO przepisów niniejszych.

Art.  69.

Decyzje Głównej Komisji Ziemskiej są ostateczne i ulegają natychmiastowemu wykonaniu.

Art.  70.

Orzeczenia Głównej Komisji Ziemskiej mocjo, być zaskarżone w drodze kasacyjnej do Sądu Najwyższego:

1) w razie jawnego pogwałcenia wyraźnej myśli prawa lub niewłaściwej wykładni tegoż,
2) w razie pogwałcenia istotnych przepisów postępowania,
3) w razie przekroczenia przez Główna. Komisję Ziemską kompetencji lub władzy jej przysługującej.
Art.  71.

Do podania skargi kasacyjnej służy termin sześćdziesięciodniowy licząc od dnia następującego po dniu doręczenia zaskarżonego orzeczenia Głównej Komisji Ziemskiej. Skarga kasacyjna adresowana na imię Sądu Najwyższego powinna być wniesiona do Głównej Komisji Ziemskiej.

Art.  72.

W skardze wskazać należy, czy całą decyzję, czy też część jej i którą skarżący uznaje a nieprawną i z jakich zasad.

Art.  73.

Podanie skargi przysługuje wyłącznie stronom interesowanym osobiście lub przez pełnomocników.

Art.  74.

Postępowanie przed Sądem Najwyższym odbywać się będzie wedle przepisów odnośnych ustaw postępowania cywilnego.

Art.  75.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma moc obowiązującą na terenie b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego. Dla b. dzielnicy pruskiej będzie wydane oddzielne rozporządzenie wykonawcze wraz z postanowieniami przejściowemi.

Warszawa, dn. 23 sierpnia 1920 r.