Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.14.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
z dnia 24 stycznia 1921 r.
do ustawy z dnia 26 listopada 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 112, poz. 740) w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 86, poz. 570) o jednorazowej daninie na potrzeby wojska.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia R. O. P. z dnia 25 sierpnia 1920 roku o jednorazowej daninie na potrzeby wojska (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 112 poz. 740) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Zarządy gmin wiejskich i miejskich, które dotychczas nie złożyły jednorazowej daniny na potrzeby wojska obowiązane są uczynić to stosownie do rozkładu dokonanego przez władze wskazane w art. 6 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z 25 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 86, poz. 570).

W razie stwierdzonej uchwałą Rady Gminnej niemożności zebrania wyznaczonej daniny w naturze wolno przypadającą na te gminy daninę uiścić w formie ekwiwalentu w gotówce.

Art.  2.

Za podstawę obliczenia tego ekwiwalentu służyć mają następujące ceny, ustalone przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu:

buty

kawaleryjskie

Mk.

1250

"

saperskie

"

1250

trzewiki

"

800

spodnie

"

760

bielizna:

letnia koszula

"

160

zimowa

"

160

kalesony

letnie

"

145

"

zimowe

"

145

koce

"

380

skarpetek para

"

90

onuc para

"

50

Art.  3.

Ciężary wynikłe z uiszczenia daniny w gotówce, obliczonej na podstawie podanego w art. 2 ekwiwalentu pokrywa się w sposób przewidziany w art. 9 rozporządzenia Rady Obrony Państwa, t. j. specjalnym podatkiem, lub dodatkami do podatków.

Specjalny podatek pobiera się na zasadzie równomierności od wszystkich mieszkańców obszaru danej gminy stosownie do ich dochodów płynących z tego obszaru i stosownie do wartości ich majątków na tym obszarze się znajdujących.

Dodatki do podatków przypisanych w danej gminie z wyjątkiem podatków wolnych od wszelkich dodatków obciążają równomiernie wszystkie na obszarze danej gminy przypisane państwowe podatki bezpośrednie według jednolitej stawki procentowej w stosunku do wysokości przypisanego podatku.

Art.  4.

Natychmiast po ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia zarządy gmin podejmują prace w celu jaknajśpieszniejszego wymiaru kwot, przypadających na pokrycie daniny, z tem, aby wymierzone kwoty były ściągnięte za pomocą organów samorządowych najpóźniej w ciągu dni 20-tu od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

Władze skarbowe obowiązane są zakomunikować zarządom gminnym wysokość przypisanych państwowych podatków bezpośrednich jako podstawę wymiaru dodatku.

Gminy nie będące wskutek poniesionych strat wojennych, lub wypadków elementarnych w możności ściągnięcia w powyższym terminie przypadającego na nie ekwiwalentu w gotówce winny za pośrednictwem urzędów Wojewódzkich i Tymczasowego Wydziału Samorządowego wnieść do Ministerstwa Skarbu podania o zezwolenie na spłatę przypadających należytości ratami.

Ściągnięty w gotówce ekwiwalent wpłacają zarządy gmin do Powiatowej Kasy Skarbowej (Urzędu Podatkowego), które o otrzymanej wpłacie zawiadomią właściwy Wydział Powiatowy.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy tych wypadków, w których jednorazowa danina została już w naturze lub gotówce ściągnięta, względnie w których zarządy gmin dokonały już rozkładu ciężarów w myśl art. 9 rozporządzenia Rady Obrony Państwa, oraz wszelkich rekwizycji dokonanych już na składach i u osób prywatnych.

O ile jednak rozłożone już składki, względnie dodatki do podatków nie zostały jeszcze ściągnięte, przysługuje zarządom gmin możność starania się o spłatę ratalną w myśl art. 1 ustawy z 26 listopada 1920 r.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z tą chwilą tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy o ile pozostają z tem rozporządzeniem w sprzeczności.