Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.100.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 5 września 1920 r.
do ustawy z dn. 9 lipca 1920 r. o płacy wojskowych, zawieszonych w czynnościach służbowych oraz odbywających kary sądowe lub dyscyplinarne.

Na zasadzie art. 11 ustawy z dn. 9 lipca 1920 r. o płacy wojskowych zawieszonych w czynnościach służbowych oraz odbywających kary sądowe lub dyscyplinarne (Dzien. Ust. Rz. P. № 61, poz. 384) zarządza się, co następuje:
§  1. W razie zawieszenia wojskowego w czynnościach, osadzenia w areszcie śledczym, zasądzenia prawomocnym wyrokiem sądu na karą pozbawienia wolności, jakoteż. w razie zaniechania wdrożonego postępowania karnego lub uwolnienia od oskarżenia prawomocnym wyrokiem sądu - należy, o tem niezwłocznie zawiadomić, tę komisję gospodarczą, do której wojskowy jest gospodarczo przydzielony.

Władzą wojskową, powołana do zawiadomienia o tem komisji gospodarczej, jest właściwy dowódca w rozumieniu wojskowej ustawy postępowania karnego, właściwy sąd, sędzia śledczy i t. p. - wogóle ta władza, która w danym czasie sprawę prowadzi i wydala prawomocną decyzję w przedmiocie zarządzeń, wymienionych w ustępie 1 szym paragrafu niniejszego. O uskutecznieniu zawiadomienia komisji gospodarczej czyni się wzmiankę w aktach sprawy.

W razie zasądzenia prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, w zawiadomieniu zaznacza się, czy kara pozbawienia wolności została połączona z wydaleniem (zwolnieniem) z wojska, względnie degradacją.

§  2. W razie skazania wojskowego przez Ministra Spraw Wojskowych w drodze dyscyplinarnej na karę pozbawienia funkcji (zawieszenia w czynnościach), jakoteż w razie zaniechania wdrożonego postępowania dyscyplinarnego, lub uwolnienia od oskarżenia, Ministerstwo Spraw Wojskowych (Oddział Personalny) zawiadamia o tem niezwłocznie tę komisję gospodarczą, do której wojskowy jest gospodarczo przydzielony.
§  3. Właściwe komisje gospodarcze po otrzymaniu powiadomienia, wskazanego w §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, uskuteczniają wypłatą należnej płacy (żołdu) w rozmiarach, przewidzianych ustawą, z tem zastrzeżeniem, iż nie należącą się w myśl ustawy płacę (żołd), wypłaconą po zawieszeniu w czynnościach, osadzeniu w areszcie śledczym lub zasądzeniu prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, potrąca się z następnych wypłat.

Pierwszej wypłaty uposażenia w mysi wyżej ustalonych zasad, dokonywują komisje gospodarcze z najbliższym terminem ich płatności po nastąpieniu warunków, przewidzianych artykułami 1, 2, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 61, poz. 384).

§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.