Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
z dnia 14 lutego 1920 r.
do Ustawy Tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 roku o organizacji Władz Administracyjnych II instancji.

Na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny oraz art. 7 Ustawy Tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji Władz Administracyjnych II instancji zarządzam co następuje:
Art.  1.

Na wszelkie zarządzenia i postanowienia, wydane na mocy art. 2 b), c), d), e), f), oraz art. 5 służy interesowanym osobom lub instytucjom skarga do odnośnego Wojewody w terminie 7 - io dniowym od daty oznajmienia zaskarżonej decyzji, a w razach, gdy decyzje wydano bez uprzedniego oznajmienia, od daty wykonania. Wniesienie skargi nie powstrzymuje wykonania decyzji.

Art.  2.

Od decyzji Wojewody, jako II instancji, służy osobom lub instytucjom zainteresowanym prawo odwołania przez Województwo do Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 14 - o dniowym od daty doręczenia tejże.