Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.15.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1927 r.

B.

Wydział II - gi podatków bezpośrednich i opłat skarbowych.

§  26. Wydział II - gi ma nadzór nad prawidłowym wymiarem podatków bezpośrednich i opłat skarbowych i nad sprawnem ściąganiem podatków i opłat w okręgu Izby skarbowej.
§  27. Bezpośredni zarząd spraw, należących do wydziału II-go, sprawuje naczelnik wydziału. Do niego należy przedewszystkiem kierownictwo

wszystkich spraw, wchodzących w zakres czynności wydziału, przedstawianie Dyrektorowi Izby do decyzji spraw, wymagających jego zatwierdzenia, dokonywanie rewizji czynności urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych i przewodniczenie ewentualnie uczestnictwo w okręgowych komisjach podatkowych.

Naczelnik wydziału II - go powinien w zasadzie posiadać wykształcenie prawnicze.

§  28. Poszczególne działy czynności prowadzą kierownicy oddziałów Podział czynności między poszczególne oddziały i zmiany w podziale zarządza Dyrektor izby skarbowej na wniosek naczelnika wydziału.

Ilość kierowników i pomocniczych urzędników oddziałów określa etat.

§  29. Osobny oddział stanowią sprawy, dotyczące wymiaru opłat stemplowych. Kierownik tego oddziału w zasadzie winien posiadać wykształcenie prawnicze.
§  30. W szczególności należą do wydziału II-go następujące sprawy, dotyczące podatków bezpośrednich:

1. W przedmiocie podatku gruntowego i podymnego.

a) wprowadzanie zmian i poprawek w ilości podatku gruntowego dworskiego, obliczanie podatku gruntowego włościańskiego, poprawianie omyłek i opuszczeń w opisach osad i gruntów włościańskich i zarządzanie spowodowanych tern zmian w podatku, sprostowywanie rozmiaru podatku gruntowego i podymnego w osadach, tudzież zarządzanie zmian w wymiarze tego podatku, a to wszystko na zasadzie sprawozdań, składanych przez urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych;
b) wydawanie rozporządzeń o wypuszczaniu w przymusową dzierżawę lub administrację majątku nieruchomego, zalegającego z podatkiem płatnika, oraz oznaczanie okresów wolnych od wystawiania na sprzedaż zajętych rolnikom przedmiotów;
c) decydowanie podań o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków i zaległości w wypadkach, przewidzianych w art. 293 ustawy o podatkach bezpośrednich, przytem w wypadku, oznaczonym w p. 2 tegoż artykułu wówczas, gdy należność nie przenosi 2.500 marek, i składanie Ministrowi Skarbu wniosku wraz z opinją w wypadku przewidzianym w art. 294 ust. o pod. bezp.

2. W przedmiocie podatku od nieruchomości w miastach.

a) Inicjatywa w tworzeniu Komisji okręgowych do spraw państwowego podatku od nieruchomości w miastach, jak również inicjatywa co do tworzenia specjalnych Komisji podatkowych miejskich w wypadkach, przewidzianych w art. 17 ustawy o podatku państwowym od nieruchomości w miastach;
b) prowadzenie biurowości okręgowych Komisji podatkowych, jako to: przygotowywanie spraw na posiedzenia Komisji, a w szczególności określenia granic przestrzeni zaludnienia miasta i projektów norm potrąceń, wykonywanie uchwał Komisji okręgowej i postanowień Dyrektora Izby lub Jego zastępcy, jako przewodniczącego Komisji;
c) przedstawianie do decyzji Komisji okręgowych odwołań od decyzji Urzędów podatkowych miejskich, jak również podań o odroczenie i rozłożenie na raty podatku i zaległości; przyjmowanie i przedstawianie Ministerstwu Skarbu skarg na decyzje okręgowych Komisji podatkowych wraz z opinją Komisji.

3. W przedmiocie podatku przemysłowego.

A. Co do podatku zasadniczego.

a) zarządzanie wydawania duplikatów zagubionych świadectw przemysłowych,
b) rozstrzyganie skarg płatników na orzeczenia Urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych w przedmiocie obliczenia zasadniczego podatku i na postanowienia tych urzędów o wymierzaniu kar przewidzianych w obowiązujących przepisach o państwowym podatku przemysłowym,
c) określanie terminu zakończenia czynności sprawdzania handlów i innych procederów przez urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych.

B. Co do dodatkowego podatku przemysłowego.

a. Na terenie b. okupacji austrjackiej:

1. inicjatywa w tworzeniu okręgowych Komisji do spraw podatku przemysłowego, prowadzenie biurowości Komisji i wykonywanie jej decyzji;
2. przygotowywanie i przedstawianie na posiedzeniach Komisji okręgowej spraw, dotyczących skarg na decyzje miejscowych Komisji;
3. rozstrzyganie skarg na orzeczenia karne urzędów skarbowych I - ej Instancji;
4. odraczanie i rozkładanie na raty zaległości podatku repartycyjnego w wysokości do 10.000 marek i najdłużej na okres jednego roku, oraz umarzanie zaległości do 1.500 marek, o ile zachodzą warunki określone specjalnemi przepisami Ministerstwa Skarbu.

b. Ma terenie b. okupacji niemieckiej:

zbieranie i przedstawianie z wnioskami Ministerstwu Skarbu danych, niezbędnych, do wyznaczenia sum kontyngensu podatku repartycyjnego dla okręgu każdego urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych.

c. Na terenie obydwu b. okupacji:

sprawdzanie bilansów i sprawozdań rocznych przedsiębiorstw obowiązanych do publicznego składania rachunków, tudzież dokonanego przez nich obliczenia podatku od kapitału i od czystego zysku i przedstawianie Ministerstwu Skarbu skarg na decyzje Izby skarbowej w przedmiocie dodatkowego podatku przemysłowego od przedsiębiorstw sprawozdawczych, w miarę specjalnych kompetencyjnych przepisów wydanych przez Ministerstwo Skarbu.

4. W przedmiocie podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych:

a) Nadzór nad prawidłowem obliczaniem i terminowem uiszczaniem podatku przez instytucje publiczne i prywatne, mające siedzibę swych Zarządów głównych w okręgu Izby, i czuwanie nad zachowaniem przepisów art. 563 Ustawy o podatkach bezpośrednich;
b) przy sprawdzaniu bilansów i sprawozdań rocznych przedsiębiorstw obowiązanych do publicznego składania rachunków, badanie i stwierdzanie prawidłowości obliczeń podatków od dochodów z kapitałów pieniężnych, ulokowanych w tych instytucjach jako też im wypożyczonych, od rachunków korespondentów i od rachunków otwartego kredytu w miarę specjalnych kompetencyjnych przepisów wydanych przez Ministerstwo Skarbu.

5. W przedmiocie podatku od dochodów z kapitałów zabezpieczonych hipotecznie:

Rozpatrywanie i decydowanie skarg na postanowienia Urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych.

6. W przedmiocie podatku mieszkaniowego:

Inicjatywa w tworzeniu okręgowych Komisji do spraw podatku mieszkaniowego, przygotowywanie spraw, na jej posiedzenia, prowadzenie biurowości Komisji i wykonywanie jej decyzji, przedstawianie na decyzją Komisji okręgowej skarg na uchwały Komisji miejskich, jak również próśb o rozłożenie na raty i o umorzenie podatku.

7. W przedmiocie podatku majątkowego:

a) inicjatywa w tworzeniu Komisji odwoławczych, przygotowywanie spraw na ich posiedzenia, prowadzenie biurowości Komisji i wykonywanie ich decyzji;
b) rozpatrywanie i decydowanie rekursów przeciwko orzeczeniom karny nr, urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych i zatwierdzanie orzeczeń tych urzędów co do ukarania winnych aresztem.

8. W przedmiocie jednorazowej daniny państwowej:

a) Rozstrzyganie odwołań przeciwko wymiarowi daniny w wypadkach, przewidzianych w § 17 ustęp 3 rozp. wyk. do dekretu z dnia 29 stycznia 1919 roku;
b) rozstrzyganie rekursów przeciw orzeczeniom karnym w wypadkach" przewidzianych w $5 28 ustąp 4 rozp. wyk. do tegoż dekretu;
c) obliczanie i wymierzanie daniny od kapitałów, należących do przedsiębiorstw sprawozdawczych, i przedstawianie odwołań tych przedsiębiorstw,., wraz z opinjami co do nich Ministerstwu Skarbu w miarę specjalnych kompetencyjnych przepisów, wydanych przez Ministerstwo Skarbu.

9. W przedmiocie podatku od zysków wojennych:

a) Inicjatywa w tworzeniu Komisji apelacyjnych, przygotowywanie spraw na ich posiedzenia, prowadzenie biurowości i wykonywanie ich decyzji;
b) zastrzeżone Izbom skarbowym rozstrzyganie rekursów i sprzeciwów i zatwierdzanie wydanych przez urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych orzeczeń, opiewających na karę aresztu;
c) ustalanie zysków wojennych przedsiębiorstw sprawozdawczych, wymierzanie należnego od nich podatku, sporządzanie nakazów płatniczych i rejestrów poborowych i wysyłanie ich właściwym Grzędom skarbowym w miarę specjalnych kompetencyjnych przepisów, wydanych przez Ministerstwo Skarbu.

10. W przedmiocie ulg podatkowych, kar i zwrotów:

Wstrzymywanie; egzekucji, odraczanie płatności na okres najwyżej 6 - cio miesięczny, rozkładanie na raty należności w podatkach i karach do wysokości 5.000 marek i najdłużej na okres jednego roku, umarzanie należności w wysokości do 1.000 marek we wszystkich powyżej specjalnie nie unormowanych wypadkach, tudzież zwroty nadpłat w podatkach i karach do wysokości 2.000 marek, wszystko to, jeżeli zachodzą warunki określone specjalnemi przepisami Ministerstwa Skarbu - o ile zarządzenia tego rodzaju w myśl obowiązujących przepisów są dopuszczalne, - i jeżeli wydawanie ich nie jest zastrzeżone innym organom (komisjom wymiarowym).

§  31. Do oddziału opłat skarbowych należą następujące sprawy:

I. W przedmiocie opłat stemplowych:

a) nadzór nad należytem przestrzeganiem przepisów o opłatach stemplowych przez Urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych, kontrolowanie należytego obliczania opłat stemplowych i kar za przekroczenie stemplowe, wymierzanych przez te urzędy oraz rewizje pod względem zachowania przepisów stemplowych instytucji kredytowych, ubezpieczeniowych i t. p.;
b) rozstrzyganie odwołań od decyzji urzędów skarbowych w sprawie opłat stemplowych;
c) pociąganie do odpowiedzialności urzędników winnych przekroczeń przepisów o opłatach stemplowych, oraz przedstawianie Ministerstwu Skarbu odwołań w tych sprawach;
d) umarzanie nieściągalnych opłat stemplowych w granicach wydanych w tym względzie przepisów kompetencyjnych i czuwanie nad prawidłowem ściąganiem opłat stemplowych przez urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych.

II. W przedmiocie opłat spadkowych:

a) nadzór nad należytem przestrzeganiem przepisów o opłatach spadkowych przez Grzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych oraz kontrolowanie wymiarów dokonywanych przez te urzędy;
b) rozstrzyganie odwołań od decyzji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, o ile są one powołane do wymiaru opłaty spadkowej:
c) wymiar opłat spadkowych, o ile obowiązujące przepisy przekazuje te czynności Izbom skarbowym, oraz przedstawianie odwołań w tym względzie Ministerstwu Skarbu;
d) decyzja w sprawie próśb o odroczenie, rozłożenie na raty lub zwrot opłat spadkowych;
e) umarzanie nieściągalnych opłat spadkowych w granicach wydanych w tym względzie przepisów kompetencyjnych i czuwanie nad prawidłowem ściąganiem tych opłat przez urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych.
§  32. Do obowiązków kierownika oddziału opłat skarbowych należy przeprowadzanie przynajmniej raz na rok rewizji czynności referentów opłat skarbowych w urzędach skarbowych podatków i opłat skarbowych i udzielanie im niezbędnych wskazówek i informacji. Protokuł rewizji kierownik oddziału składa Dyrektorowi izby za pośrednictwem naczelnika wydziału II - go.
§  33. Skargi na postanowienia Urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych w przedmiocie podatków bezpośrednich i opłat skarbowych, rekursy i sprzeciwy oraz sprawy dotyczące odraczania, rozkładania na raty, zwrotów i umorzeń zaległości podatków i opłat decyduje Dyrektor Izby skarbowej po wysłuchaniu opinji naczelników wydziałów (§ 9).