Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.53.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
WYKONAWCZE MINISTRA SKARBU
z dnia 31 maja 1921 r.
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego. *

Na mocy § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r., w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 50 poz. 315) zarządzam co następuje:
§  1. Osoby obowiązane w myśl § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. do zgłoszenia zapasów piwa, będącego w ich posiadaniu, do dodatkowego opodatkowania mają zgłoszenie to wnieść w 3-ch równobrzmiących egzemplarzach.

Jeżeli przedsiębiorca browaru ma poza browarem skład piwa, prowadzony na własny rachunek, wówczas należy znajdujące się tam, a podlegające dodatkowemu podatkowi zapasy zgłosić w osobnem oznajmieniu we właściwym dla miejsca składu urzędzie skarbowym (Inspektorat, wzgl. urząd akcyz i monopoli skarbowych).

Gdyby piwo zostało nadane do transportu z browaru lub składu do innego browaru lub składu najpóźniej 26 września 1921 r., a nie zostało zgłoszone do dodatkowego opodatkowania przed nadaniem, wówczas zgłoszenie ma uskutecznić odbiorca natychmiast po nadejściu posyłki.

Organ skarbowy winien umieścić w 3-ch egzemplarzach zgłoszenia wynik sprawdzenia (sprawdzony zapas piwa), kwotę dodatkowego podatku przypadającą od sprowadzonych zapasów piwa i kasę poborową w której tą kwotę należy uiścić. Jeden egzemplarz zgłoszenia należy zwrócić zgłaszającemu, drugi przesłać do Kasy Skarbowej, a trzeci przesłać za pośrednictwem władzy skarbowej I instancji do właściwej władzy skarbowej II instancji, które czuwać mają nad terminową zapłatą dodatkowego podatku.

W razie uzyskania zezwolenia na spłatę ratalną, pierwsza rata musi być zapłacona natychmiast po otrzymaniu pozwolenia. Na kwicie należy uwidaczniać dalsze raty zapisując je równocześnie w przeznaczonym na ta zapisku.

Jeżeliby choćby tylko jedna z dozwolonych rat nie została punktualnie w dniu płatności uiszczoną, należy całą zalegającą jeszcze kwotę ściągnąć zaraz. Odsetek zwłoki nie należy w tym wypadku żądać.

§  2. Inne przepisy, dotyczące opodatkowania piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego, pozostają nadal w mocy.
§  3. Jak długo w b. zaborze niemieckim podatek spożywczy od piwa nie będzie podwyższony do 2 marek od litra piwa, sprowadzanie piwa z tego obszaru do obszaru b. zaboru rosyjskiego nastąpić może jedynie na podstawie pozwolenia udzielonego przez władzę skarbową II instancji, w której okręgu mieszka odbiorca piwa. Odbiorca piwa obowiązany jest sprowadzone na zasadzie tego pozwolenia piwo zgłosić natychmiast po nadejściu posyłki wyznaczonemu w pozwoleniu organowi skarbowemu celem dodatkowego opodatkowania w sposób w § 1 oznaczony i uiścić dodatkową opłatę akcyzową w wymiarze oznaczonym § 7 powołanego na wstępie rozporządzenia Rady Ministrów - a to pod rygorem kar, przewidywanych w § 6 tegoż rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie równocześnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. Ust. R. P. № 50 poz. 305).
* Z dniem 1 listopada 1922 r. postanowienia nin. rozporządzenia mają zastosowanie na tym obszarze również przy wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa. Zgodnir z § 1 rozporządzenia z dnia 16 października 1922 r. (Dz.U.22.93.869).