Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.90.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1923 r.
Art.  3.

Ustawy i rozporządzenia określają, w których wypadkach Starostwo powołanem jest do przeprowadzenia postępowania karno-administracyjnego.

Tryb postępowania karno-administracyjnego określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21 lutego 1919 r. ("Monitor Polski" № 46) oraz z dn. 8 lipca 1919 r. ("Monitor Polski" № 159).

Referenci z etatów innych Ministerstw mają prawo w wypadkach przewidzianych rozporządzeniem z dn. 21 lutego 1919 r. ("Monitor Polski" № 46) przeprowadzać w zastępstwie starosty postępowanie mandatowe w razie przekroczeń z odnośnej dziedziny administracji państwowej i wydawać osądy karne. Dalszy ciąg postępowania karno-administracyjnego wywołany wniesieniem sprzeciwu przeciwko powyższym osadom, przeprowadzany będzie wedle ogólnych zasad ustalonych dla załatwienia w Starostwie spraw karnych.