Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.90.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1923 r.
Art.  15.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia go w "Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej".

Warszawa, dn. 13 listopada 1919 r.

Sprostowanie.

W artykule 1 rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z dn. 13-listopada 1919 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej № 90, poz. 489, należy po słowach "z wyjątkiem spraw przekazanych administracji wojskowej" wstawić, opuszczone przez omyłkę, słowo "skarbowej" (wiersz 4 artykułu 1-go).

Warszawa, dn. 5 grudnia 1919 r.