Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.3.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 18 grudnia 1919 r.
do dekretu o wywozie towarów zagranicę, przywozie z zagranicy i przewozie tranzytowym z dnia 7 lutego 1919 r.

Na podstawie art. 12 dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. (D. P. P. P. № 15 poz. 216) postanawia się po porozumieniu się z Ministrami Skarbu, Aprowizacji oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych, co następuje:
1. Władzą, upoważnioną do zarządzenia, w myśl ustępu 2 art. 6 powołanego dekretu, sprzedaży w toku postępowania towaru, przewożonego wbrew postanowieniom tego dekretu, w razie niemożności przechowania towaru ze wzglądu na grożące zepsucie lub inne okoliczności, jako to brak wagonów i pomieszczeń w magazynach i t. p., jest miejscowy Urząd Celny, o ile zaś przewóz odbywa się koleją żelazną - miejscowy Urząd Celny w porozumieniu z miejscowa władzą kolejową.

2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.