Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
z dnia 21 maja 1920 r.
do dekretu o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji z dnia 25 stycznia 1919 roku. (Dz. Pr. P. P. Nr 9, poz. 123).

Na podstawie art. 7 dekretu o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji (Dz. Pr. P. P. № 9, poz. 123), zmieniając punkt 4 rozporządzenia w przedmiocie posiadania broni palnej i materiałów wybuchowych z dnia 29 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 12, poz. 133), zarządzam co następuje:
Art.  1.

Pozwolenie na posiadanie broni palnej myśliwskiej lub broni palnej krótkiej wydają władze administracyjne i instancji. Pozwolenia na broń palną krótką dla obrony osobistej mogą być wydawane jedynie w wypadkach koniecznej potrzeby. Pozwolenia na broń myśliwską wydawane być winny jednocześnie z pozwoleniem' polowania (kartą łowiecką).

Art.  2.

Pozwolenia, wydane przez policję państwową do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność do czasokresu, na jaki wydane zostały.

Art.  3.

Rozporządzenie to otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw R. P.