Zmiana rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2500

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492 oraz z 2020 r. poz. 1441) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) system teleinformatyczny - centralny system teleinformatyczny do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy.";

2)
w § 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. W przypadku, o którym mowa w art. 28a ustawy, decyzja starosty o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy określa, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie odbywać się na terenie powiatu:

1) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, albo

2) osobiście w punkcie, albo

3) osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

5. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 4, należy mieć na względzie bieżącą sytuację epidemiczną lub sanitarną występującą na terenie danego powiatu, jak również bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz zapewnienie im dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.";

3)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.",

b)
w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.";

4)
w § 5:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na zewnątrz lokalu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w widocznym miejscu umieszcza się tablicę z oznaczeniem punktu. Na tablicy tej określa się, czy w lokalu udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja, albo świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, albo udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja. Na zewnątrz lokalu umieszcza się informacje określającą dni i godziny dyżurów, a także dane kontaktowe potrzebne do zgłoszenia wizyty, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust 3a-3c w brzmieniu:

"3a. Starosta zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń w formie telefonicznej pod numerem telefonu, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy, dostępnym co najmniej w godzinach pracy urzędu.

3b. Starosta udostępnia na publicznej stronie internetowej informacje o działalności punktów zlokalizowanych na terenie danego powiatu oraz informacje o sposobie dokonywania zapisów na porady, a w szczególności:

1) informację, czy na terenie powiatu jest udzielana nieodpłatna mediacja, a jeżeli tak to informację, w których punktach pomocy udzielają osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji wraz ze wskazaniem dyżurów tych osób;

2) listę punktów ze wskazaniem ich adresów, dni i godzin odbywanych dyżurów oraz specjalizacji;

3) określenie przypadków, w których istnieje możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem ze wskazaniem sposobu dokonywania zgłoszeń na dyżury w takich przypadkach;

4) informacje na temat sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy;

5) bezpośredni numer telefonu, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy, wraz z określeniem godzin, w trakcie których są przyjmowane zgłoszenia.

3c. Informacje, o których mowa w ust. 3b, powinny być udostępnione w czytelny i łatwo dostępny sposób.",

c)
w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, jak również o osobach uprawnionych do ich otrzymania i sposobach dokonywania zgłoszeń;",

d)
w ust. 4 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.";

5)
w § 8:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dokumentowanie części A karty pomocy polega na wypełnieniu przez osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie formularza tej części karty pomocy dostępnego w systemie teleinformatycznym oraz oznaczenie jego gotowości do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.",

b)
w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1, w postaci papierowej lub elektronicznej.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Część B karty pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego. Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.",

d)
ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8. Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, przekazuje się właściwemu staroście w terminie i w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy.

9. Starosta, co najmniej raz w miesiącu odbiera części B karty pomocy zgromadzone w urnie, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 5. Zgromadzone w ten sposób opinie, przekazane na formularzach wraz z opiniami przekazanymi elektronicznie, listownie oraz telefonicznie, stanowią podstawę przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 7 ust. 5 ustawy, a także są przekazywane do wykorzystania w ramach sprawowanej kontroli nad wykonywaniem umowy przez organizację pozarządową, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Po odebraniu części B kart pomocy starosta umieszcza ich treść w systemie teleinformatycznym.";

6)
w § 9:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opinie, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Karty pomocy, o których mowa w § 8, w tym opinie, mogą być udostępnione wojewodzie i Ministrowi Sprawiedliwości drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.";

7)
w § 10 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, mogą być brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert w konkursach, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, na świadczenie usług w kolejnych 3 latach.";

8)
w § 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Starosta sporządza zbiorczą informację, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, na podstawie kart pomocy przekazanych mu za okres kwartału ze wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na obszarze powiatu, którą przekazuje, za pośrednictwem właściwego wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, w terminie określonym w art. 12 ust. 1 ustawy. Zbiorcza informacja jest przekazywana drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wzór zbiorczej informacji jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Właściwy wojewoda przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zbiorcze informacje z poszczególnych powiatów oraz zliczenie tych informacji dla terenu województwa.";

9)
załączniki nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA1

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA POMOCY - część A

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZBIORCZA INFORMACJA

o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

wzór