Przywrócenie tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2120

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 3 października 2023 r.
w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295 oraz z 2023 r. poz. 1114 i 1489) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanej dalej "kontrolą graniczną osób", i określa:
1)
odcinek granicy państwowej, na której kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;
2)
przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych;
3)
okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo.
1. 
W okresie od dnia 4 października 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób na granicy państwowej z Republiką Słowacką.
1a.  3
 Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się na okres od dnia 14 października 2023 r. do dnia 2 listopada 2023 r.
1b.  4
 Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okresy, o których mowa w ust. 1 i 1a, przedłuża się na okres od dnia 3 listopada 2023 r. do dnia 22 listopada 2023 r.
1c.  5
 Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okresy, o których mowa w ust. 1-1b, przedłuża się na okres od dnia 23 listopada 2023 r. do dnia 3 grudnia 2023 r.
1d.  6
 Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okresy, o których mowa w ust. 1-1c, przedłuża się na okres od dnia 4 grudnia 2023 r. do dnia 2 stycznia 2024 r.
1e.  7
 Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okresy, o których mowa w ust. 1-1d, przedłuża się na okres od dnia 3 stycznia 2024 r. do dnia 1 lutego 2024 r.
1f.  8
 Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okresy, o których mowa w ust. 1-1e, przedłuża się na okres od dnia 2 lutego 2024 r. do dnia 2 marca 2024 r.
2. 
Zakres kontroli granicznej osób, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej.
Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych jest określony w załączniku do rozporządzenia.
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 10  

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.Przejście graniczneRodzaj ruchuCzas otwarciaZasięg terytorialny
nazwarodzaj
Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką
1Łupków - PalotaKosobowy i towarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiejscowość Stary Łupków - 1 peron z 4 torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od granicy państwowej.
2RadoszyceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoMiejscowość Radoszyce - kontrola jest przeprowadzana wzdłuż drogi Radoszyce - granica państwowa - Palota na odcinku granica państwowa - parking samochodowy znajdujący się 500 m od granicy państwowej.
3BarwinekDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 19 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/l 55 na odcinku 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Dukla (do stacji paliw). Pasy ruchu: w kierunku wjazdowym - 3 pasy ruchu, w kierunku wyjazdowym - 3 pasy ruchu.
4OżennaDpieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dziecicałodobowoDroga wojewódzka nr 992 na odcinku 40 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr 1/197 i nr 1/198. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaków granicznych nr 1/197 i nr 1/198.
5KoniecznaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi - z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dziecicałodobowoDroga wojewódzka nr 977 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Gorlice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze.
6MuszynkaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 75 na odcinku 130 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Muszynka.
7Muszyna - PlavecKosobowy i towarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiasto Muszyna - 1 peron z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku 225 m.
8LeluchówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dziecicałodobowoDroga na odcinku 150 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Leluchów, znajdująca się na terenie działki gminnej o numerze ewidencyjnym 219, obręb Leluchów, gmina Muszyna. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem dwóch pasów drogi na kierunku wjazdowym i wyjazdowym.
9Piwniczna-Zdrój - Mnišek nad PopradomDosobowy i towarowy zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 87 od miejsca przecięcia z liniami granicy mostu drogowego w odległości 190 m w kierunku miejscowości Piwniczna-Zdrój.
10NiedzicaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi - z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dziecicałodobowoDroga powiatowa nr 1639K na odcinku 30 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Niedzica. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.
11JurgówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga Krajowa nr na oacmKu nu m oa linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Jurgów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki.
12Łysa PolanaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi - z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dziecicałodobowoDroga wojewódzka nr 960 na odcinku 160 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Bukowina Tatrzańska.
13ChochołówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi - z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dziecicałodobowoDroga wojewódzka nr 959 od miejsca przecięcia z linią graniczną w rejonie znaku granicznego nr 11/281 w kierunku miejscowości Chochołów.
14ChyżneDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 7 na odcinku 70 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chyżne.
15WiniarczykówkaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi - z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dziecicałodobowoDroga wojewódzka nr 962 na odcinku 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Lipnica Wielka.
16KorbielówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 945 na odcinku 20 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Korbielów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.
17UjsołyDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi - z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dziecicałodobowoDroga powiatowa nr 1439S na odcinku 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Ujsoły. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki.
18BórDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi - z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dziecicałodobowoDroga gminna pomiędzy znakami granicznymi nr ПІ/179/7-ПІ/180.
19Zwardoń - SkaliteKosobowy i towarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiejscowość Zwardoń - 2 perony z 3 torami stacyjnymi w odległości 500 m od granicy państwowej. Kontrola jest przeprowadzana w pociągu

z wykorzystaniem peronów na odcinku 300 m.

20Zwardoń - Skalite PlatformaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr S1 w odległości 950 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na odcinku 200 m.
21Zwardoń - MýtoDpieszycałodobowoDroga gminna na odcinku 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka. Kontrola jest przeprowadzana z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na odcinku 200 m.
22Jaworzynka -

Cierne - Skalite

Dosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi - z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dziecicałodobowoDroga gminna nr 617018S na odcinku 20 metrów od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej pomiędzy znakami granicznymi nr III/197/16 i III/198a w kierunku miejscowości Jaworzynka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr III/197/16.
Objaśnienia:

D - drogowe przejście graniczne.

K - kolejowe przejście graniczne.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11.
3 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 października 2023 r. (Dz.U.2023.2196) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2023 r.
4 § 2 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 października 2023 r. (Dz.U.2023.2362) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2023 r.
5 § 2 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2023 r. (Dz.U.2023.2523) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2023 r.
6 § 2 ust. 1d dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2619) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2023 r.
7 § 2 ust. 1e dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2811) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
8 § 2 ust. 1f dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2024 r. (Dz.U.2024.111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2024 r.
9 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 października 2023 r. (Dz.U.2023.2196) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2023 r.
10 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 października 2023 r. (Dz.U.2023.2129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 2023 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 października 2023 r. (Dz.U.2023.2362) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2023 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2023 r. (Dz.U.2023.2523) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2023 r.