Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.83.453

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE DODATKOWE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
o zastosowaniu w przemyśle cukrowniczym dekretu z dnia 23/XI.1918 r. o 8-mio godzinnym dniu pracy.

Ze względu na potrzebę jaknajzupełniejszego wyzyskania czasu kampanji cukrowej 1919/20 r. w interesie wzmożenia produkcji cukru wprowawadza się na mocy art. 8 dekretu z dnia 23.XI.1918 r. o 8-mio godzinnym dniu pracy (Dziennik Praw Nr. 17, poz. 42) następujące uzupełnienie art. 4 Rozporządzenia Szczegółowego o zastosowaniu w przemyśle cukrowniczym dekretu o 8-io godzinnym dniu pracy (Dzienik Praw Nr. 3 z r. 1919, poz. 87).
W razie udowodnionej niemożności wprowadzenia w poszczególnych cukrowniach podczas kampanji 1919/20 pracy na 3 zmiany, upoważnia się Obwodowych Inspektorów Pracy, by po dokładnem zbadaniu sprawy na miejscu udzielali zakładom tym zezwoleń na utrzymanie podczas kampanji 1919/20 pracy na dwie zmiany 12-godzinne tych kategorji pracowników, których nieprzerywana praca jest niezbędna ze względu na produkcję cukru, a których trzeciej zmiany nie można w tym roku utworzyć.

Warszawa, dnia 10 października 1919 r.