Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.75.435

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 1919 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 1919 r.
o rozpoczęciu czynności Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W wykonaniu artykułu 17-go ustawy o utworzeniu Prokuratorji Generalnej z dnia 31 lipca 1919 r. (Dziennik Praw № 65 poz. 390 z r. 1919) Rada Ministrów na wniosek Prezesa Prokuratorji Generalnej uchwala co następuje:
Art.  1.

Termin rozpoczęcia czynności Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na terytorjum byłych zaborów austrjackiego i rosyjskiego na dzień 1 października 1919 r. wyznaczony zostaje.

Art.  2.

Na obszarze byłego zaboru rosyjskiego Prokuratorja Generalna, pomimo nadejścia terminu, w artykule poprzedzającym wymienionionego, nie przejmuje spraw, będących przed tym terminem już w biegu. Stosownie do tego wszelkie sprawy sadowe, w których powództwo lub pierwsze podanie złożone zostały lub zostaną w sądzie przed dniem 1 października 1919 r., a w których stroną jest Państwo lub inne podmioty prawne, w artykule 3-im ustawy o Prokuratorji wymienione, prowadzone będą, aż do zupełnego ukończenia we wszystkich instancjach, nie wyłączając instancji kasacyjnej, według obowiązujących dotychczas przepisów o zastępstwie sądowem Państwa i rzeczonych podmiotów prawnych.

Art.  3.

Sprawy, które były poprzednio prowadzone przez b. Prokuratorję w Królestwie Polskiem, o ile należą do właściwości Prokuratorji Generalnej, będą przez nią przejęte w terminie, który osobną uchwałą Rada Ministrów określi.

Art.  4.

Uchwała niniejsza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej ogłoszoną być ma.