[Pochodzenie, wydatkowanie i lokowanie środków Funduszu Edukacji Finansowej] - Art. 43c. - Rozpatrywanie reklamacji przez... - Dz.U.2022.187 t.j. - OpenLEX

Art. 43c. - [Pochodzenie, wydatkowanie i lokowanie środków Funduszu Edukacji Finansowej] - Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzecznik Finansowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.187 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  43c.  [Pochodzenie, wydatkowanie i lokowanie środków Funduszu Edukacji Finansowej]
1. 
Środki Funduszu pochodzą z:
1)
wpływów z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 oraz z 2021 r. poz. 680, 815 i 1598), oraz art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7 i art. 3h ust. 2 pkt 2 tej ustawy, z wyjątkiem kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 138 ust. 3 pkt 3a i art. 141 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 72 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
2)
wpływów z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275);
3)
wpływów z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 159 ust. 5a, art. 183 ust. 4a i art. 193 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 oraz z 2021 r. poz. 1598);
4)
przychodów z lokowania środków Funduszu;
5)
innych wpływów.
2. 
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być wydatkowane gdy decyzja w tych sprawach stanie się ostateczna lub po uprawomocnieniu się wyroku sądu w tych sprawach.
3. 
Jeżeli w wyniku zmiany lub uchylenia decyzji kary pieniężne zostały zmniejszone lub uchylone, Rzecznik niezwłocznie przekazuje środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, do organu, który nałożył karę pieniężną.
4. 
Środki Funduszu, które nie są wykorzystywane na realizację zadań, o których mowa w art. 43b ust. 1, mogą być lokowane przez Rzecznika z zachowaniem najwyższej staranności.
5. 
Środki Funduszu mogą być lokowane wyłącznie w:
1)
papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
2)
papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski;
3)
papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej;
4)
lokaty w bankach;
5)
formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. 
Środki Funduszu nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko Rzecznikowi.
7. 
Z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Rzecznikowi przysługuje wynagrodzenie, nie wyższe niż 3% przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
8. 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób obliczania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, oraz terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Rzecznika ponoszone w związku z obsługą i realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu.