Art. 34. - [Coroczne sprawozdanie przekazywane przez Rzecznika Prezesowi Rady Ministrów] - Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzecznik Finansowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2279 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  34.  [Coroczne sprawozdanie przekazywane przez Rzecznika Prezesowi Rady Ministrów]
1. 
Rzecznik składa corocznie, w terminie 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, Prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych sprawozdanie:
1)
ze swojej działalności oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesów klientów podmiotów rynku finansowego;
2)
z działalności finansowanej ze środków Funduszu, wraz z informacją o wykorzystaniu środków Funduszu.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są jawne.