Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie warszawskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.95.826

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 1932 r.
o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie warszawskim.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Znosi się sąd grodzki na Pradze w Warszawie.
Terytorjum sądu grodzkiego na Pradze w Warszawie włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Warszawie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1932 r.