§ 6. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  6. 
1. 
W przypadku realizacji zadań służbowych polegających na:
1)
ochronie osób,
2)
pirotechniczno-radiologicznym wsparciu ochrony osób,
3)
wsparciu ochrony osób,
4)
wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych na stanowiskach wskazanych przez Komendanta SOP

- funkcjonariusz pełni służbę w zadaniowym rozkładzie czasu służby, w którym czas rozpoczęcia i zakończenia pełnionej służby jest różny, niezbędny do realizacji określonego zadania.

2. 
W każdym tygodniu funkcjonariuszowi udziela się czasu na nieprzerwany wypoczynek nie krótszego niż 24 godziny.
3. 
Czas, o którym mowa w ust. 2, może zostać skrócony w przypadku:
1)
gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osoby ochranianej, lub
2)
wystąpienia szczególnych potrzeb służby, lub
3)
gdy nieobecność funkcjonariusza spowodowałaby poważne zakłócenia organizacji służby na stanowisku, na którym jest wymagane pełnienie służby w sposób ciągły.
4. 
Decyzję o skróceniu czasu, o którym mowa w ust. 2, podejmuje bezpośredni przełożony funkcjonariusza lub osoba pełniąca służbę dyżurną, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa.
5. 
W przypadkach określonych w ust. 3 czas na nieprzerwany wypoczynek ulega równoważnemu zwiększeniu.