§ 5. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  5. 
1. 
Funkcjonariusz pełni służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby bez względu na dzień tygodnia, na zmiany trwające 8, 12 godzin lub 24 godziny, na stanowiskach służby operacyjnej, służby dyżurnej lub ochrony obiektów.
2. 
Funkcjonariusz może pełnić służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby tylko raz w ciągu dnia.
3. 
Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające 8 lub 12 godzin, udziela się w każdym tygodniu czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego niż 35 godzin, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku po zakończeniu zmiany. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 9 czas na nieprzerwany wypoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio.
4. 
Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające 24 godziny, udziela się 48 godzin na nieprzerwany odpoczynek po zakończeniu służby.
5. 
Czas na nieprzerwany odpoczynek udzielony funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb służby oraz w przypadku, gdy nieobecność funkcjonariusza spowodowałaby poważne zakłócenia organizacji służby na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, może obejmować mniej niż 48 godzin przez okres nie dłuższy niż miesiąc, jednak nie może być krótszy niż 24 godziny.