§ 4. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  4. 
1. 
Funkcjonariusz pełni służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 815 do 1615, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. 
Komendant SOP może określić inne niż wskazane w ust. 1 godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w podstawowym rozkładzie czasu służby:
1)
w przypadku uzasadnionym szczególnym charakterem realizowanych zadań;
2)
na wniosek funkcjonariusza uzasadniony dojazdem do miejsca pełnienia służby lub sprawami rodzinnymi, jeżeli nie koliduje to z realizowaniem zadań służbowych przez funkcjonariusza;
3)
w czasie mobilizacji lub wojny.
3. 
W podstawowym rozkładzie czasu służby funkcjonariuszowi udziela się po zakończeniu służby w danym dniu czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego jednak niż 11 godzin.
4. 
Funkcjonariuszowi w każdym tygodniu udziela się czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego jednak niż 35 godzin, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku po zakończeniu służby.
5. 
W szczególnych przypadkach funkcjonariusz pełniący służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby może być wyznaczony przez kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, w której pełni służbę, do pełnienia służby w sobotę, niedzielę albo święto, jeżeli jest to niezbędne ze względu na charakter realizowanych zadań.
6. 
W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 5 lub w § 9 czas na nieprzerwany wypoczynek po zakończeniu służby może obejmować mniejszą liczbę godzin niż określone w ust. 4, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio.
7. 
Funkcjonariusz może pełnić służbę w warunkach określonych w ust. 5 nie częściej niż raz w miesiącu.