§ 17. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  17. 
1. 
W przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny funkcjonariusz, bez względu na obowiązujący go rozkład czasu służby, na polecenie bezpośredniego przełożonego w okresie jednorazowo nie dłuższym niż tydzień pełni służbę przez czas niezbędny do realizacji ustawowych zadań Służby Ochrony Państwa w czasie mobilizacji lub wojny, z zachowaniem prawa do wypoczynku w wymiarze tygodniowym co najmniej 77 godzin.
2. 
Przerwa pomiędzy kolejnymi okresami pełnienia służby w sposób określony w ust. 1 wynosi co najmniej tydzień.